job positions

Big Data Science

Physics and Chemistry of Surfaces

Molecular Modelling

Single crystal X-ray Analysis of Bio-Inorganic Materials for Life Science Applications

Global Change Botany

Transitions in mobilities

Immuno-bioengineering

Big Data Science

Dutch version

Bij de vakgroep Toegepaste wiskunde, informatica en statistiek (WE02). Contactpersoon: prof. W. Govaerts, vakgroepvoorzitter (tel. +32 (0) 9 264 48 93 of e-mail: willy.govaerts@ugent.be).

In dit vakgebied wordt gebruik gemaakt van informatica en statistiek om met computationele, numerieke en statistische methoden de methodologische problemen op te lossen die men ontmoet wanneer men in real time betrouwbare en relevante informatie wil extraheren uit grote datasets op een manier die gekenmerkt wordt door de vijf V’s: “Volume, Velocity, Variety, Value, Veracity”.

Wij zoeken een beloftevolle onderzoeksleider met een uitstekend wetenschappelijk dossier in het brede domein van Scientific Computing en/of Statistiek en met specifieke belangstelling in het extraheren van informatie uit Big Data. De ideale kandidaat heeft ervaring in het analyseren van grote datasets en het ontwikkelen en correct gebruiken van Big Data technologie. Hij of zij zal zich engageren in het onderzoek om wiskundige, computationele en statistische methoden te ontwikkelen voor het omgaan met steeds grotere aantallen heterogene data om hieruit betrouwbare informatie te extraheren en relevante en reproduceerbare resultaten te rapporteren in real time en op een ethisch verantwoorde manier. De focus moet hierbij gericht zijn op beschikbare Big Data voor belangrijke toepassingen in de reële wereld. De kandidaat is gemotiveerd om een onderzoeksgroep uit te bouwen in het gebied van de Big Data en zal een belangrijke rol spelen in het Big Data Science Technology platform dat geassocieerd is met de high performance computing infrastructuur aan de Universiteit Gent. De succesvolle kandidaat zal aangesteld worden in de vakgroep Toegepaste wiskunde, informatica en statistiek en we verwachten dat hij nauw zal samenwerken met collega’s uit deze en andere vakgroepen.

Specifieke profielvereisten:

 • houder zijn van een doctoraatsdiploma met een proefschrift in een kwantitatieve wetenschap met een sterke computationele component, bij voorkeur in computerwetenschappen, ingenieurs­wetenschappen, wiskunde of statistiek of een door de beoordelingscommissie ontvankelijk verklaarde discipline, hetzij van een gelijkwaardig erkend diploma;
 • toenemende expertise in Big Data Science wordt verwacht;
 • een sterke interesse tonen voor het ontwikkelen en toepassen van gevorderde computationele technieken voor het ontwerpen en analyseren van grote datasets.

English version

Job position at the Department of Applied Mathematics, Computer Science and Statistics (WE02). Contact: prof. W. Govaerts, department chair (tel. +32 (0) 9 264 48 93 or e-mail: willy.govaerts@ugent.be).

Ghent University, Belgium, invites applications for a full time tenure track position dedicated to research in Big Data Science. This field draws on computer science and statistics to solve through computational, numerical and statistical means methodological problems encountered when aiming to extract in real time reliable and relevant information from massive data sets characterized by the 5 V’s: “Volume, Velocity, Variety, Value and Veracity”. The position, funded by the Special Research Fund (BOF), is a tenure track position launched within the Faculty of Sciences.

We seek an upcoming research leader with outstanding scientific record situated in the broad domain of Scientific Computing and/or Statistics and specific interests in information extraction from Big Data. The ideal candidate has experience analyzing large data sets and developing and making appropriate use of big data technology. He or she will engage in research to develop mathematical, computational and statistical methods to deal with increasingly large numbers of heterogeneous data and to enable reliable extraction and reporting of relevant and reproducible information in real time and in an ethical manner. This should be done with a focus on available or obtainable “big data” for important real-world applications. Our candidate is motivated to build a research group in the domain of Big Data science and will play a major role in the Big Data Science Technology platform linked to the high performance computing infrastructure at Ghent University.

The successful candidate will be hosted within the Department of Applied Mathematics, Computer Science and Statistics and is expected to collaborate closely with colleagues from this and other departments.

Specific requirements:

 • candidates should hold a PhD with a doctoral thesis in quantitative sciences with a strong computing component, preferably in Computer Science, Engineering, Mathematics or Statistics, or a discipline that is declared admissible by the evaluation committee; or a degree recognized as equivalent;
 • a growing proficiency in Big Data science is expected;
 • candidates should show a keen interest in the development and application of advanced computational techniques for the design and analysis of large to massive data sets.

Physics and Chemistry of Surfaces

Dutch version

Bij de vakgroep Vastestofwetenschappen (WE04). Contactpersoon: prof. F. Callens (tel. +32 (0) 9 264 43 52 of e-mail: freddy.callens@ugent.be).

Nanotechnologie is het voorbije decennium geëvolueerd van een trendy term naar een fascinerende wetenschapsdiscipline met een belangrijke economische impact. Op de nanoschaal spelen oppervlakken een cruciale rol, en het gebruik van 'in situ' technieken voor de studie van oppervlakprocessen wordt hierbij steeds crucialer. Deze tenure track positie speelt hierop in, door aan te sluiten bij de SPINAL faciliteit (Scanning Probe In a Network for Advanced Layers) die in de loop van 2014 op UGent in gebruik werd genomen. Deze unieke onderzoeksfaciliteit vormt een ideaal kader om een onderzoekslijn rond de fysica en chemie van oppervlakken uit te bouwen. De succesvolle kandidaat/kandidate zal aangesteld worden binnen de vakgroep Vastestofwetenschappen en er wordt verwacht dat hij/zij nauw zal samenwerken met collega’s uit deze en andere vakgroepen. Kandidaturen zullen beoordeeld worden met de context van het BOF-TT projectvoorstel (http://www.solid.ugent.be/nl/vacatures) als perspectief.

Specifieke profielvereisten:

 • houder zijn van een diploma van doctor in de fysica, of doctor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste fysica, of doctor in de chemie, of een door de beoordelingscommissie ontvankelijk verklaarde discipline, hetzij van een gelijkwaardig erkend diploma;
 • beschikken over aantoonbare ervaring met experimenteel onderzoek in de vastestofwetenschappen.

English version

Job position at the Department of Solid State Physics (WE04). Contact: prof. F. Callens (tel. +32 (0) 9 264 43 52 or e-mail: freddy.callens@ugent.be).

During the past decade, nanotechnology has evolved from a catchy name into a fascinating scientific discipline with an important economic impact. Surfaces play a key role at the nanoscale, and the use of 'in situ' techniques for studying surface processes is becoming increasingly important. This tenure track position is situated within this trend, through the SPINAL facility (Scanning Probe In a Network for Advanced Layers) that has become operational at UGent in 2014. This unique research facility provides an excellent framework for establishing a research line in the field of physics and chemistry of surfaces. The successful candidate will be hosted within the Department of Solid State Sciences and is expected to collaborate closely with colleagues from this and other departments. Candidates will be evaluated within the perspective of the BOF-TT project proposal (http://www.solid.ugent.be/en/work).

Specific requirements:

 • candidates should hold a PhD in Sciences: Physics, or PhD in Engineering Physics, or PhD in Sciences : Chemistry, or a discipline that is declared admissible by the evaluation committee; or a degree recognized as equivalent;
 • candidates should have substantial experience with experimental research in solid state sciences.

Moleculaire modellering / Molecular Modeling

Dutch version

Bij de vakgroep Fysica en sterrenkunde (WE05). Contactpersoon: prof. Dirk Ryckbosch, vakgroepvoorzitter, (tel. +32 (0) 9 264 6543 of e-mail: Dirk.Ryckbosch@UGent.be).

De taak zal er hoofdzakelijk in bestaan de onderzoekslijn modelontwikkeling/veeldeeltjesfysica in moleculaire modellering op de nanoschaal in het Centrum voor Moleculaire Modellering (CMM) verder uit te bouwen.

Specifieke profielvereisten:

 • houder zijn van een diploma van doctor in de fysica, doctor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste fysica, of een door de beoordelingscommissie ontvankelijk verklaarde discipline, hetzij van een gelijkwaardig erkend diploma;
 • het onderzoeksdomein betreft model ontwikkeling, d.w.z. het opstellen van nieuwe algoritmes in moleculaire modellering: op vlak van een nieuwe kwantumchemische beschrijving van molecules of hun actieve delen, geavanceerde moleculaire dynamica technieken om moleculaire systemen te modelleren, of krachtveld-ontwikkeling voor een klassieke beschrijving toepasbaar op grotere systemen zoals vloeistoffen, oppervlakken, nanogestructureerde materialen,.. Het onderzoek moet aansluiten bij een of meerdere onderzoeksgebieden van het CMM.

English version

Job position at the Department of Physics and Astronomy (WE05). Contact: prof. Dirk Ryckbosch, department chair (tel. +32 (0) 9 264 6543 or e-mail: Dirk.Ryckbosch@UGent.be).

The main task will consist in conducting research at the Center for Molecular Modeling (CMM), more precisely in the design, development and implementation of new models and computational protocols in close collaboration with and in support of the various research areas of the CMM.

Specific requirements:

 • candidates should hold a PhD in Sciences: Physics, or PhD in Engineering Physics, or a discipline that is declared admissible by the evaluation committee; or a degree recognized as equivalent;
 • the research domain concerns model development, i.e. developments of new algorithms in molecular modeling: encompassing new quantumchemical descriptions of molecules or their active sites, advanced techniques in molecular dynamics to simulate molecular systems, or  force field development for classical description amenable to larger systems such as fluids, surfaces, nanostructured systems,…  The research should be in line with one of the research areas of the CMM.

Enkelkristal X-stralenanalyse van bio-anorganische materialen voor life science toepassingen / Single crystal X-ray Analysis of Bio-Inorganic Materials for Life Science Applications

Dutch version

Bij de vakgroep Anorganische en fysische chemie (WE06). Contactpersoon: prof. I. Van Driessche, vakgroepvoorzitter (tel. +32 (0) 9 264 44 33 of e-mail: isabel.vandriessche@ugent.be).

Uw taak zal er in bestaan onderzoek te verrichten naar de ontwikkeling en structurele karakterisering door middel van enkelkristal X-stralendiffractie van nieuwe anorganische materialen die interacties vertonen met biologische doelwitten. Enerzijds kunnen zulke materialen aangewend worden in de ontwikkeling van nieuwe biosensoren en diagnosetechnieken voor biomedische toepassingen. Anderzijds kunnen ze leiden tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en therapieën. Het opstellen van structurele modellen op atomaire schaal laat rationeel ontwerp en optimalisatie van zulke materialen toe. Voorts draagt u bij aan thesisonderwerpen, doctoraatsscripties en projectvoorstellen in dit onderzoeksgebied.

Specifieke profielvereisten:

 • houder zijn van een diploma van doctor op proefschrift in de wetenschappen: chemie, natuurkunde, biochemie of van een gelijkwaardig erkend diploma in de wetenschappen, ingenieurswetenschappen of materiaalwetenschappen of een door de beoordelingscommissie ontvankelijk verklaarde discipline, hetzij van een gelijkwaardig erkend diploma;
 • beschikken over aantoonbare ervaring met onderzoek in de enkeldiffractieanalyse met focus op (bio)anorganische materialen.

English version

Job position at the Department of Inorganic and Physical Chemistry (WE06). Contact: prof. I. Van Driessche, department chair (tel. +32 (0) 9 264 44 33 of e-mail: isabel.vandriessche@ugent.be).

Your task will consist of conducting research on the development and structural characterization via single-crystal X-ray diffraction of novel inorganic materials, showing interactions with biological targets. On the one hand, such materials can be implemented in the development of novel biosensors and diagnostic techniques for biomedical applications. On the other hand, they can lead to the development of novel drugs and therapies. Construction of structural models at the atomic level allows the rational design and optimization of such materials. Furthermore, you will contribute to thesis subjects, PhD theses and project proposals, concerning this research domain.

Specific requirements:

 • candidates should hold a PhD in sciences: chemistry, physics or biochemistry  or a degree recognized as equivalent in sciences, engineering sciences or materials sciences;
 • candidates should have substantial experience with single-crystal diffraction analysis focused on bio(inorganic) materials.

Global Change Biology

Dutch version

Bij de vakgroep Biologie (WE11). Contactpersoon: prof. A. Huysseune, vakgroepvoorzitter (tel. +32 (0) 9 264 52 29 of e-mail: ann.huysseune@ugent.be).

Er wordt verwacht dat het ZAP-lid op basis van zijn/haar expertise in staat is om een ambitieus, multidisciplinair onderzoeksprogramma te ontwikkelen in samenwerking met één of meerdere onderzoeksgroepen binnen de vakgroep Biologie, met andere vakgroepen van de faculteit Wetenschappen en/of andere faculteiten aan de UGent.

Specifieke profielvereisten:

 • houder zijn van hetzij een diploma van doctor op proefschrift in de wetenschappen in de biologie, of een door de beoordelingscommissie ontvankelijk verklaarde discipline, hetzij van een gelijkwaardig erkend diploma;
 • hoogstaand wetenschappelijk onderzoek te hebben verricht binnen een internationale context in het vakgebied Global Change Biology met focus op protisten, algen, fungi of landplanten, gestaafd, ondermeer, door mededelingen op uitnodiging op internationale congressen;
 • kunnen aantonen succesvol onderzoek gecoördineerd te hebben op een nationaal of internationaal niveau, fondsen te hebben verworven, en ervaring te hebben in het begeleiden van doctoraatsstudenten;
 • een nationaal en internationaal netwerk van actieve samenwerkingsverbanden rond Global Change Biology hebben.

English version

Job position at the Department of Biology (WE11). Contact: prof. A. Huysseune, vakgroepvoorzitter (tel. +32 (0) 9 264 52 29 of e-mail: ann.huysseune@ugent.be).

It is expected that based on his/her expertise, the assistant professor will develop an ambitious, multidisciplinary research program in collaboration with one or more research groups within the Biology Department, with other departments of the Faculty of Sciences and/or other Faculties of Ghent University.

Specific requirements:

 • candidates should hold a degree of Doctor in Sciences, Biology or from a discipline assessed as being equivalent by the selection committee, or of an officially recognized equivalent diploma;
 • candidates should have conducted excellent scientific research within an international context in the discipline Global Change Biology, with a focus on protists, algae, fungi or land plants, as evidenced by, among others, invited contributions at international conferences;
 • candidates should maintain an active national and international network involved in collaborative research on Global Change Biology.

Transitions in mobilities

Dutch version

Bij de vakgroep Geografie (WE12). Contactpersoon: prof. P. De Maeyer, vakgroepvoorzitter (tel. +32 (0) 9 264 46 88 of e-mail: philippe.demaeyer@ugent.be).

Mobiliteit (breed te vertalen naar “mobility” en “mobilities”) is een kernbegrip in de geografie, en komt dan ook aan bod in de verschillende bestaande onderzoeksgroepen van de vakgroep Geografie. De TT ZAP BOF positie Transitions in Mobilities zal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van interdisciplinair onderzoek in het domein van de mobiliteit, met daarbij de wens om lopend onderzoek te verrijken en nieuwe onderzoekspistes uit te zetten. Samenwerking met de bestaande onderzoeksclusters (in het bijzonder Sociale en Economische Geografie (SEG), Cartografie en GIS (CartoGIS), en Landschaponderzoek is essentieel (zie ook www.geoweb.ugent.be).

Specifieke profielvereisten:

 • houder zijn van een diploma van doctor op proefschrift (doctor in wetenschappen: Geografie; Geomatica en Landmeetkunde), of een door de beoordelingscommissie ontvankelijk verklaarde discipline, hetzij van een gelijkwaardig erkend diploma.

English version

Job position at the Department of Geography (WE12). Contact: prof. P. De Maeyer, department chair (tel. +32 (0) 9 264 46 88 of e-mail: philippe.demaeyer@ugent.be).

Mobility is a key concept in geography, and it is therefore addressed in established research groups within the Department of Geography. The Tenure-Track ZAP BOF position in Transitions in Mobilities will be responsible for the development of interdisciplinary research in the field of mobility, with the purpose of both enriching on-going research and developing new lines of research. Cooperation with established research clusters (in particular Social and Economic Geography (SEG), Cartography and GIS (CartoGIS), and Landscape Research) is essential (see also www.geoweb.ugent.be).

Specific requirements:

 • Hold a degree of Doctor in Sciences:  Geography, geomatics and land surveying or a discipline that is declared admissible by the evaluation committee, or of an officially recognized equivalent diploma.

Immuno-bioengineering

Job position at the Department of Biomedical Molecular Biology (WE14). Contact: prof. J. Grooten, department chair (tel. +32 (0) 9 331 36 50 of e-mail: johan.grooten@ugent.be).

During the last decade, our knowledge on how immune responses are regulated has exponentially increased. Gradually, a more comprehensive picture on the receptors, cytokines and intracellular pathways involved is arising. These findings have begun to provide an intellectual framework for the design of immunotherapeutic interventions in the field of infectious disease, cancer and auto-immunity. Classical bolus injection of this new generation of immune-modulatory drugs (e.g. antibodies, cytokines) has however failed to live up to its promise in many cases, often due to high toxicity and low efficacy. Indeed, the immune system largely relies on short distance communication between cells via ligand-receptor interactions or local release and consumption of cytokines. Getting the immune-modulatory drugs at the right place at the right time represents a tremendous challenge and requires a technological revolution. Key to solving many of these issues might be the development and use of micro-and nanoscale synthetic particles, allowing a targeted and controlled delivery to the cells of interest. These insights have led to the nascent of the new field of immune-bioengineering, situated at the interface between materials science and immunology. Engineered particles are now being intensively studied as delivery vehicles for vaccines, for immunomodulatory drugs, as diagnostic tools and as systems for the ex vivo expansion of therapeutic immune cells. Importantly, in addition to developing new tools for immune manipulation, immune-bioengineering in return also wants to contribute to our fundamental knowledge of immunobiology.  Key to success will be to integrate state of the art chemistry, polymer science, physics and immunology to address critical biological questions and medical challenges.

Specific requirements:

 • have substantial experience with experimental research in the field of Immuno-bioengineering or in a closely related field;
 • the successful candidate is expected to be highly active in recruiting research projects and in realizing a high research output.