Vragenlijst

De vragenlijst is gebaseerd op het SEEQ (Student Evaluation of Educational Quality) instrument. Dit instrument werd ontworden in de jaren '80 en wordt beschreven in verschillende publicaties. De gemeenschappelijke itemset zoals bevat naast 2 algemene vragen, 7 vaste dimensies met telkens 3 vragen per dimensie, te beantwoorden volgens een 5-punten Likertschaal.

Dimensies in de gemeenschappelijke stam: leereffect, doceerstijl, aanspreekbaarheid, organisatie/helderheid, cursusmateriaal, evaluatie, moeilijkheidsgraad. Indien relevant kan een dimensie voor oefeningen/practica toegevoegd worden.

De Faculteitsraad besliste deze gemeenschappelijke itemset uit te breiden met een open vraag per opleidingsonderdeel en per docent verbonden aan dit opleidingsonderdeel, een dimensie voor veldwerk en excursie, voor zelfstandig werk en een dimensie waarin gepeild wordt naar de plaats van het opleidingsonderdeel in het curriculum. Er is ook een vraag voorzien om te peilen naar de taalbeheersing van de docent voor opleidingsonderdelen die in een andere taal dan het Nederlands gedoceerd worden.

Leereffect

 • Je vond de behandelde onderwerpen intellectueel uitdagend en stimulerend
 • Het opleidingsonderdeel leverde je iets waardevols op
 • Door dit opleidingsonderdeel is jouw interesse voor het onderwerp toegenomen

Doceerstijl

 • De lesgever presenteerde dit opleidingsonderdeel met veel enthousiasme
 • De lesgever was dynamisch en actief bij het geven van lessen
 • De manier van lesgeven hield de aandacht van de student

Aanspreekbaarheid

 • De lesgever was vriendelijk tegenover de individuele student
 • De lesgever moedigde de student aan om hulp/advies te vragen tijdens en buiten de lessen
 • De lesgever was voldoende aanspreekbaar door de studenten na de les of tijdens de spreekuren

Organisatie

 • De uitleg van de lesgever was duidelijk en goed te volgen
 • De lesgever bracht structuur aan
 • De lesgever maakte onderscheid tussen hoofd- en bijzaken

Cursusmateriaal

 • Het cursusmateriaal was goed gestructureerd
 • Het cursusmateriaal was vlot en tijdig beschikbaar
 • Het opleidingsonderdeel werd goed ondersteund door cursusmateriaal

Evaluatie

 • Je was voldoende ingelicht over de beoordelingscriteria
 • De beoordelingsmethoden waren billijk en adequaat
 • De examens/taken evalueerden de inhouden zoals ze door de docent werden beklemtoond.

Oefeningen/practica/veldwerk/excursie

 • De/het oefeningen/practica/veldwerk/excursie waren/was een nuttig onderdeel van of aanvulling op de leerstof
 • De studenten werden inhoudelijk goed voorbereid op de/het oefeningen/practica/veldwerk/excursie
 • De/het oefeningen/practica/veldwerk/excursie werden/werd goed begeleid

Zelfstandig werk

 • Het zelfstandig werk was een nuttig onderdeel van of aanvulling op de leerstof.  
 • De studenten werden inhoudelijk  goed voorbereid op het zelfstandig werk. 
 • Er was voldoende feedback bij het zelfstandig werk.  

Moeilijkheidsgraad

 • Moeilijkheidsgraad in vergelijking met andere opleidingsonderdelen
 • Werklast in vergelijking met de studiepunten
 • Snelheid was:

Algemene vragen

 • Wat is jouw algemeen oordeel over dit opleidingsonderdeel in vergelijking met de andere opleidingsonderdelen in de opleiding
 • Hoeveel procent van de georganiseerde activiteiten (lessen, oefeningen) heb je bijgewoond?

De plaats van het opleidingsonderdeel in het curriculum

 • Mijn voorkennis om de leerstof van dit opleidingsonderdeel te kunnen volgen was voldoende
 • Er was geen storende overlap met andere opleidingsonderdelen
 • Het aantal uren besteed aan interactieve leersituaties (vb. oefeningen, werkcolleges, practica, veldwerk, …) was toereikend

 Taalbeheersing van de docent:

 • De docent beheerst de taal voldoende voor een heldere communicatie rond de cursusinhoud