Bijzonder statuut op basis van erkende topsport

Vereisten

Aan één van volgende criteria voldoen:

 • Aantonen dat je aan een andere instelling van de AUGent het bijzonder statuut op basis van erkende topsport hebt verkregen;
 • Erkend als topsporter door BOIC of Sport Vlaanderen;
 • Door de eigen federatie als topsporter of beloftevolle jongere worden beschouwd;
 • Voldoen aan de normen die vereist zijn voor deelname aan de Universiade of Universitaire Wereldkampioenschappen.

Daarenboven moet je per week ten minste 5 trainings- of wedstrijdsessies hebben.

Per sporttak zijn er bovendien bijkomende minimumvereisten.

Aanvraagprocedure

Gemotiveerde aanvraag indienen aan de voorzitter van de Werkgroep Topsport en Studies

 • Via oasis.ugent.be
 • Vóór 15 oktober (tenzij uitzonderlijke omstandigheden)
 • Bewijsstukken en attesten bijvoegen

Het bijzonder statuut wordt verleend voor 1 academiejaar met ingang van de beslissingsdatum.

Faciliteiten

Op voorwaarde dat de onderwijs- of evaluatieactiviteiten rechtstreeks conflicteren met de reden van het bijzonder statuut, kan je volgende faciliteiten aanvragen:

 • Vrijstelling/wijziging van onderwijsactiviteiten; je kan in dit geval een vervangende taak krijgen of de onderwijsactiviteit kan op een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar worden georganiseerd;
 • Eén of meerdere evaluaties verplaatsen naar een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar, en/of met een andere evaluatievorm. Een examinator kan niet verplicht worden om meer dan 1 alternatief tijdstip per student te voorzien;
 • Een alternatief tijdstip voor feedback.

Kies via oasis.ugent.be per vak welke van de voor jou toegestane faciliteiten je zou willen gebruiken en dit uiterlijk op:

Academiejaar 2022-2023:

 • 9 december 2022 voor de eerstesemesterexamenperiode
 • 29 april 2023 voor de tweedesemesterexamenperiode
 • 4 augustus 2023 voor de tweedekansexamenperiode

Indien het bijzonder statuut later dan deze uiterste data wordt toegekend, moet je dit zo snel mogelijk na toekenning doen.

Het verlenen van faciliteiten moet in onderling overleg met de lesgever worden afgesproken. De lesgever kan – in samenspraak met de facultaire onderwijsdirecteur of de voorzitter van de opleidingscommissie – een faciliteit gemotiveerd weigeren wanneer deze raakt aan de essentiële opleidingscompetenties of wanneer dit praktisch niet haalbaar is. De facultaire/institutionele ombudspersonen kunnen hierbij bemiddelen.

Studenten met het bijzonder statuut aan wie faciliteiten geweigerd worden, kunnen tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie (zie onderwijs- en examenreglement).

Stappenplan

Een praktisch stappenplan m.b.t. de aanvraagprocedure en toekenning en beheer van faciliteiten vind je op Bijzonder Statuut (fiche voor studenten)

Meer info

Topsport en Studies combineren

  Gerelateerde inhoud