Deliberatie in een afstudeerjaar van een opleiding

Studenten in een afstudeerjaar van een opleiding (bachelor, schakel-voorbereidingsprogramma, master,...) kunnen geslaagd worden verklaard indien ze voldoen aan volgende cumulatieve voorwaarden (zie art. 71 van het onderwijs- en examenreglement):

  • alle nog resterende vakken om te kunnen slagen voor de betreffende opleiding werden opgenomen in het curriculum.
  • Het tekort om te slagen voor één of twee vakken bedraagt maximaal 6 gewogen punten, waarbij de studiepunten als gewichten worden gehanteerd. Het tekort wordt berekend door het tekort op het examencijfer voor het opleidingsonderdeel te vermenigvuldigen met de studiepunten die aan dat opleidingsonderdeel zijn toegekend.

Concreet: een 9/20 kan gedelibereerd worden voor een vak van 6 studiepunten, niet voor een vak van 7 studiepunten.

  • voor alle vakken werd minstens 8/20 behaald
  • maximumaal 2 vakken met een tekort
  • voor de betreffende vakken werd de meest recente examenkans benut.
  • de bachelorproef, de masterproef en de verplichte stage (enkel studenten criminologie) zijn uitgesloten van deliberatie.