Grondwettelijk Hof

arrestnr. Trefwoorden
104/2014 Energie - Groene elektriciteit - Groene certificaten - Inhouding ten laste van de producenten van groene elektriciteit - 1. Kwalificatie - a. Retributie - b. Belasting - 2. Fiscaal wettigheidsbeginsel - Essentiële elementen - 3. Belastingplichtigen - a. Producenten van elektriciteit die een installatie met een nominaal vermogen van meer dan 10 kW exploiteren - b. Producenten van elektriciteit die een installatie exploiteren met een nominaal vermogen dat lager is dan of gelijk is aan 10 kW - 4. Aanslagvoet. # Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Energie - Nieuwe energiebronnen - 2. Federale bevoegdheden - Energiebeleid - Tarieven - 3. Economische en monetaire unie. # Europees recht - 1. Vrij verkeer van goederen - 2. Verbod van heffingen van gelijke werking.
50/2014 Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Energie - Bevordering van hernieuwbare energiebronnen - Stelsel van groenestroomcertificaten - 2. Federale bevoegdheden - Energiebeleid - Tarieven - Maximaal aan de eindgebruiker door te rekenen kosten - Daadwerkelijk gemaakte kosten om aan de certificatenverplichting te voldoen.
30/2014 Energie - Groene elektriciteit - Groene certificaten - Inhouding ten laste van de producenten van groene elektriciteit - 1. Kwalificatie - a. Retributie - b. Belasting - 2. Fiscaal wettigheidsbeginsel - Essentiële elementen - 3. Belastingplichtigen - a. Producenten van elektriciteit die een installatie met een nominaal vermogen van meer dan 10 kW exploiteren - b. Producenten van elektriciteit die een installatie exploiteren met een nominaal vermogen dat lager is dan of gelijk is aan 10 kW - 4. Aanslagvoet - 5. Terugwerkende kracht. # Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Energie - Nieuwe energiebronnen - 2. Federale bevoegdheden - Energiebeleid - Tarieven.
117/2013 Economie - Elektriciteits- en gasmarkt - A. CREG - 1. Organen - a. Algemene raad - b. Geschillenkamer - c. Directiecomité - 2. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid - 2. Motiveringsplicht - a. Beslissingen - b. Verzoeken om informatie - 3. Verplichting tot vertrouwelijkheid - 4. Bevoegdheden - 5. Tariefmethodologie - 6. Algemene beleidsrichtsnoeren - 7. Jurisdictioneel toezicht - Hof van Beroep te Brussel - B. Netbeheerders - 1. Onafhankelijkheid - 2. Verplichting tot vertrouwelijkheid - 3. Certificering - C. Toekenning van groenestroomcertificaten - D. Gesloten industriële netten. # Europees recht - Elektriciteits- en gasmarkt - A. Regulerende instantie - 1. Taken en bevoegdheden - 2. Onafhankelijkheid - B. Ontstentenis van betrekkingen van zeggenschap tussen producenten en leveranciers, enerzijds, en transmissiesysteembeheerder, anderzijds.
101/2013 Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - a. Energiebeleid - b. Economie - 2. Compétences fédérales - Algemene regels inzake de bescherming van de verbruiker. # Handelsrecht - Verbod op onrechtmatige bedingen - Toepassingsgebied - Consument die een overeenkomst zou sluiten met een netbeheerder.
98/2013 Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Energie - a. Distributie van energie - b. Openbare gasdistributie - Gesloten industriële netten - c. Uitoefening van activiteiten van distributiebeheer - d. Nieuwe energiebronnen, rationeel energieverbruik en milieubescherming - Verplichtingen voor actoren op de energiemarkt - 2. Federale bevoegdheden - Energiebeleid - a. Vervoer van energie - b. Beheerder van het transmissienet - Mogelijkheid om activiteiten van distributiebeheer uit te oefenen - c. Tarieven - d. Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators - Ontstentenis van samenwerkingsakkoord met de gewesten - 3. Bevoegdheidsuitoefening - Evenredigheid.
97/2013 Bestuursrecht - Rechtscolleges - Vernietigingsprocedure - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde handeling - 1. Beroep tot nietigverklaring voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - 2. Beroep tot vernietiging van een beslissing van de CREG voor het Hof van Beroep te Brussel.
94/2013 Leefmilieu - Biobrandstof - Verplichting tot inverbruikstelling - Maatschappij die benzineproducten en/of dieselproducten uitslaat tot verbruik. # Rechten en vrijheden - Vrijheid van handel en nijverheid - Beperkingen. # Europees recht - 1. Leefmilieu - Kwaliteit van brandstoffen - 2. Vrij verkeer van goederen en diensten.
89/2012 Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Nieuwe energiebronnen - 2. Federale bevoegdheden - Energiebeleid - Productie van elektriciteit - a. Injectietarieven - b. Elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmte-krachtkoppeling
97/2011 Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Nieuwe energiebronnen - 2. Federale bevoegdheden - Energiebeleid - Productie van elektriciteit - a. Injectietarieven - b. Elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen - 3. Bevoegdheidsuitoefening - Evenredigheid. # Economie - Elektriciteitsmarkt - Distributietarieven - Wettelijke bekrachtiging van een koninklijk besluit dat met het recht van de Europese Unie in strijd is. # Europees gemeenschapsrecht - Elektriciteitsmarkt - Richtlijn.
33/2011 Grondwettelijk recht - Bevoegdheden van de gewesten - Vlaams Gewest - Leefmilieu - 1. Voorkoming en bestrijding van milieuverontreiniging - Bescherming van de lucht - Emissies van broeikasgassen afkomstig van de luchtvaart - Lokalisatiecriterium - 2. Territoriale bevoegdheid - Exclusiviteitsbeginsel - Extraterritoriale gevolgen - Ontstentenis van samenwerkingsakkoord met de federale Staat. # Europees recht - Leefmilieu - Toewijzing van en handel in broeikasgasemissierechten binnen de Unie - Luchtvaartactiviteiten - Eén administrerende lidstaat per vliegtuigexploitant
149/2010 Leefmilieu - Biobrandstof - Verplichting tot inverbruikstelling - 1. Maatschappij die benzineproducten en/of dieselproducten uitslaat tot verbruik - 2. Productnormen. # Grondwettelijk recht - 1. Federale bevoegdheden - Leefmilieu - Inverbruikstelling van biobrandstof - Productnormen - 2. Gewestelijke bevoegdheden - Bescherming van het leefmilieu. # Rechten en vrijheden - Vrijheid van handel en nijverheid - Beperkingen. # Europees recht - 1. Leefmilieu - Kwaliteit van brandstoffen - 2. Vrij verkeer van goederen en diensten.
130/2010 Economie - Elektriciteits- en gasmarkt - CREG - 1.- Jurisdictioneel toezicht - Raad van State - 2. Parlementaire controle. # Europees recht - 1. Economische mededinging - Misbruik van machtspositie - 2. Elektriciteitsmarkt - Regulerende instantie.
110/2010 Economie - Elektriciteits- en gasmarkt - Kosten voor het verplaatsen van de leidingen gelegen onder, op of boven het openbaar domein - Kosten ten laste van de exploitant - 1. Gasvervoerleidingen - Verplaatsing in 's lands belang - 2. Elektriciteitsleidingen - Verplaatsing in het belang der landsverdediging.
32/2010 Kernenergie - Voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in die kerncentrales - Repartitiebijdrage - Belastingplichtigen - 1. Kernexploitanten  - 2. Vennootschappen die een aandeel hebben in de industriële productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen. # Fiscaal recht - 1. Wettigheidsbeginsel - 2. Niet-retroactiviteit. # Rechten en vrijheden - Eigendomsrecht.
204/2009 Schorsing - Geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel. Leefmilieu - Biobrandstof - Verplichting tot inverbruikstelling - Maatschappij die benzineproducten en/of dieselproducten uitslaat tot verbruik.