Community Service Learning

Wat is Community Service Learning (CSL)?

CSL is een ervaringsgerichte onderwijsvorm waarbij je als student academische leerinhouden koppelt aan praktijkervaring via het opnemen van een maatschappelijk engagement. CSL-onderwijs bevat drie basiscomponenten:

  1. een academische component, met een referentiekader binnen het vakgebied;
  2. een praktijkcomponent, met het maatschappelijk engagement dat de studenten aangaan in een bepaalde organisatie;
  3. een reflectiecomponent, die de twee bovenstaande componenten met elkaar verbindt

Meer weten over andere toepassingen van CSL aan de UGent? CSL verwerken in je eigen opleidingsonderdeel? Surf naar deze link.

In welke vakken komt CSL aan bod?

Binnen de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen bestaat de mogelijkheid om CSL-gerichte vakken te volgen, nl:

Hoe verschilt CSL van een ‘gewone’ stage?

Bij CSL is het niet de bedoeling om ‘mee te draaien’ in de dagelijkse werking van de organisatie, maar om de organisatie te ondersteunen in het beantwoorden van een specifieke vraag waar de organisatie mee zit, op basis van je academische achtergrond. Kennisdeling en wederkerigheid staan dus centraal. Niet alleen de student leert bij, maar ook de organisatie, die bijgestaan wordt in het beantwoorden van een specifieke vraag.

Zo wordt niet alleen onderwijs over de samenleving, maar ook onderwijs voor en in samenwerking met die samenleving tot stand gebracht.

Welk engagement wordt er van de studenten verwacht?

Per organisatie neemt een ‘team’ van 2 gemotiveerde studenten het engagement op.

Als student verdiep je je in een concrete maatschappelijke problematiek aan de hand van literatuur (academisch, beleidsteksten) en praktijkervaring in het veld. Bij deze praktijkervaring engageren de studenten zich 3 à 4 uur per week, gedurende 10 weken in een organisatie. Hoeveel uren/dagen precies, valt overeen te komen met de organisatie (40 uur is een richtlijn).

De concrete invulling ervan zal in onderling overleg tussen de student en de organisatie vorm krijgen. Ook hier is dus sprake van wederkerigheid. De probleemstelling vertrekt dus vanuit een vraag of nood van de organisatie zelf. Het is aan de studenten om deze vragen op een sociaalwetenschappelijke manier te benaderen.

Organisatie en finaliteit van CSL-vakken

De drieledige opbouw van CSL weerspiegelt zich uiteraard ook naar de organisatie van het vak. Dat vak bestaat uit:

  1. een aantal plenaire contactmomenten met de lesgever/titularis, waarbij o.m. ingegaan wordt op academische context (bv. hoe zou sociologische of politiek-wetenschappelijke kennis een organisatie kunnen helpen?)
  2. een praktijkcomponent in een organisatie (ongeveer 40u ‘veldwerk’)
  3. reflectiecomponent: in een aantal begeleide contactmomenten wordt dieper ingegaan op de in het kader van het veldwerk opgedane ervaringen. De reflectie wordt begeleid en gebeurt op een gestructureerde manier (‘hoe heeft deze ervaring mijn denken over de relevantie van sociologie of politieke wetenschappen veranderd’)

Community Service Learning Netwerkevent

Community Service Learning-award

Vanaf academiejaar 2020-21 reikt de faculteit een “Community Service Learning-award” uit (ter waarde van 250 euro). De award gaat naar de studenten die het beste en (door de betrokken partnerorganisatie) meest gewaardeerde CSL-eindproduct hebben afgeleverd. Daarnaast wordt er ook een “eervolle vermelding” gegeven aan de studenten die als tweedes en derdes uit de selectie gekomen zijn. De uitreiking gebeurt telkens op de plechtige proclamaties.

In het academiejaar 2020-21 ging de CSL-award gaat naar de twee studenten Sociologie Fien Dewancker en Maaike Knibbe voor hun CSL-opdracht voor het Stedelijk Agentschap voor Inburgering en Integratie in Gent in het CSL-vak “Social Demography and Health Sociology”.

Dit stedelijk agentschap is verantwoordelijk voor het aanbieden van advies en begeleidingen aan personen van vreemde herkomst en geeft advies en ondersteuning in functie van een inclusief en gecoördineerd integratiebeleid. Ze doet dit in de vorm van inburgeringstrajecten en via vormingen en begeleidingen. Via hun deelname aan het CSL-vak “Social Demography and Health Sociology” hebben deze twee studentes een concreet meetinstrument ontwikkeld dat door het stedelijk agentschap ingezet zal worden voor haar vormingen die gericht zijn op het leren omgaan met discriminerende uitspraken.

 De eervolle vermeldingen gingen naar:

  •  de studenten Politieke Wetenschappen Falke De Sager, Daphne Siozos en Julie Mahieu, voor hun CSL-opdracht bij 11.11.11 in het CSL-vak “Community Service Learning: werkcollege politieke wetenschappen”. Zij hadden de opdracht om een checklist voor genderintersectionaliteit op te stellen die 11.11.11 kan gebruiken voor haar projecten in de Filipijnen
  • de studenten Communicatiewetenschappen Charissa Mestdagh, Eva Dossche, Evelien Tempelaere, Joyce De Schamphelaere, Pauline Traest en Rikki Haelewyn voor hun CSL-opdracht bij de Oost-Vlaamse Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij in het CSL-vak “Strategische Communicatiechallenges”. Zij hadden de opdracht om uit te zoeken hoe de Oost-Vlaamse Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij het best een nieuw investeringsfonds op de markt kan brengen.
Awardpeg.jpeg

CSL award.jpg