Verloop van de vrijstellingsaanvraag

Hoe verloopt een vrijstellingsaanvraag aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen? Je komt het hier te weten.

1. Timing

Bekijk wanneer je je vrijstellingsaanvraag kan indienen. Vanaf 25 augustus 2022 kan je vrijstellingen aanvragen voor vakken van AJ 2022-2023.

Deadline voor opleidingsonderdelen van het 1e semester: ten laatste 14 november.

Deadline voor opleidingsonderdelen van het 2e semester of jaaropleidingsonderdelen: ten laatste 28/29 februari.

Tussen 15 november en 15 januari is het niet mogelijk aanvragen voor te leggen.

2. Welke vrijstellingenapplicatie moet ik gebruiken?

Vóór het verstrijken van de deadline dien je een online aanvraagdossier in via de vrijstellingenapplicatie. Zorg dat je aanvraag beantwoordt aan de gestelde eisen zoals beschreven in punt 3 Bewijslast en samenstelling dossier hieronder. Indien dit niet het geval is, wordt de aanvraag geweigerd.

Er zijn 2 applicaties, gebruik de juiste!

Vanaf 25 augustus 2022 kan je vrijstellingen aanvragen voor vakken van AJ 2022-2023.

3. Bewijslast en samenstelling dossier

Het is de aanvrager die moet aantonen dat de inhouden en competenties die gerealiseerd worden in het opleidingsonderdeel waarvoor men vrijstelling vraagt, reeds zijn verworven. Vertrekbasis is de huidige studiefiche (te vinden in de Studiekiezer, onder Programma) van het opleidingsonderdeel waarvoor men vrijstelling vraagt.

Vanaf academiejaar 2022-23 hanteren we een nieuwe werkwijze die we opdelen in twee procedures. Lees dus eerst na welke voor jou van toepassing is.

1. Korte procedure met minimale bewijslast

Voor welke aanvragen?

 • Je hebt eerder een professionele bachelor gevolgd, volgt nu een schakelprogramma en vraagt een vrijstelling aan voor een vak in de overzichtslijst (zie Ufora > Monitoraat Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen > Inhoud). Let op: het gaat enkel om de goedgekeurde vrijstellingen!
 • In het programma dat je volgt heb je reeds een credit behaald voor identiek hetzelfde vak:
  • als gaststudent (bijv. je hebt een credit behaald voor het vak Statistiek I, een vak dat je eerder binnen jouw bacheloropleiding gevolgd hebt).
  • via creditcontract. (bijv. je hebt in het verleden het vak Statistiek I gevolgd via creditcontract, een vak dat nu deel uitmaakt van jouw programma).
  • in een andere afstudeerrichting van de opleiding of in een andere opleiding. (bijv. je behaalde in het verleden een credit voor het vak Psychiatrie in de afstudeerrichting Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid en je start nu in de afstudeerrichting Klinische Psychologie).

* Dit punt geldt ook voor studenten Eduma. Bijv. je hebt 'Krachtige Leeromgevingen' gevolgd als keuzevak in je master Geografie of in je bachelor Biologie of in de SLO of AILO of ...

* Dit is ook van toepassing voor vrije keuzevakken. Bijv. je kan een vrij keuzevak opnemen in je huidige opleiding, maar je hebt reeds credits behaald in een andere academische opleiding, dan kan je die credit gebruiken voor een vrijstelling voor het keuzevak. Het vak mag echter inhoudelijk niet overlappen met de inhoud van de huidige opleiding.

 • Eduma-student? Check de precedentenlijst op Ufora, op de overkoepelende infosite Educatieve master, bij Inhoud. Heb je een credit/diploma behaald voor een vak op deze lijst, dan vraag je de vrijstelling aan door middel van deze procedure.

 

Hoeveel vakken vraag je tegelijk aan?

Als het enkel om bovenvermelde vrijstellingen gaat, dan speelt het aantal vakken per aanvraag geen rol.

 

Hoe bewijzen?

In de aanvraag hoef je enkel een attest van slagen * op te laden waaruit blijkt dat je een credit behaalde voor een bepaald vak of bepaalde vakken. Let op: de naam van de aanvrager moet steeds vermeld staan op dit document. Een screenshot van je punten is niet geldig!

*Als attest van slagen wordt één van deze documenten aanvaard:

 • Een overzicht van de behaalde resultaten (=puntenlijst)
 • Een creditbewijs
 • Een diplomasupplement
 • Een bewijs van bekwaamheid ingeval van EVC
 • Een certificaat van de genoten opleiding/cursus

Eventueel aangevuld met het behaalde diploma van de gevolgde opleiding.

 

2. Uitgebreide procedure

Voor welke aanvragen?

Deze procedure wordt gevolgd door iedereen die niet in aanmerking komt voor de korte procedure. Dit is voornamelijk voor vakken waarbij duidelijk moet worden aangetoond dat de gevolgde inhouden overlappen met het vak waarvoor je vrijstelling aanvraagt.

Studenten die in het eerste jaar hebben gestudeerd aan de VUB of KU Leuven, maar die tijdens of direct na het eerste jaar willen overstappen en dezelfde studie wensen verder te zetten aan UGent, nemen eerst contact op met de trajectbegeleider om te zien welke procedure ze moeten volgen. Voor vakken vanaf het tweede jaar wordt telkens de uitgebreide procedure gevolgd voor alle vakken waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd. 

 

Hoeveel vakken vraag je aan per aanvraag?

Maximaal 1! Op die manier kunnen vrijstellingen sneller worden afgehandeld en is het overzichtelijker voor de lesgever. Je kan uiteraard meerdere aparte aanvragen op hetzelfde moment voorleggen, maar telkens met slechts één vak waarvoor je een vrijstelling aanvraagt.

 

Hoe bewijzen?

Het is verplicht het document Aanvraagformulier vrijstelling: uitgebreide procedure te gebruiken voor de aanvraag. Indien dit document niet is toegevoegd aan de aanvraag, of niet volledig is ingevuld, wordt het dossier onontvankelijk verklaard en terug gestuurd naar de aanvrager. Dit aanvraagformulier moet per vrijstelling ingevuld worden.

Tevens is het nodig inhoudelijke info van de gevolgde vakken aan te reiken aan de hand van de studiefiche, inhoudstafel,… Dit dient de fiche te zijn van het jaar waarin het opleidingsonderdeel gevolgd werd. Indien bijvoorbeeld in 2018 een credit werd behaald voor 'Sociologie' aan de KU Leuven, dan dient de fiche van 2018 te worden voorgelegd, niet die van 2021. Indien de fiche niet op de website van de betrokken instelling kan gevonden worden, neem dan contact op met de administratie. Ongetwijfeld kan men jou een kopie bezorgen van de juiste fiche.

Zorg voor een duidelijk overzicht van je bijlagen. 

4. Beoordeling van de aanvraag

De trajectbegeleiders onderzoeken de aanvraag en vragen advies aan de lesgever. Dit advies wordt voorgelegd aan de curriculumcommissie die beslist over de toekenning. Deze commissie vergadert vrijwel wekelijks, startend half september .

5. Kennisgeving van de beslissing

De beslissing van de curriculumcommissie wordt elektronisch bekendgemaakt via de applicatie. Je ontvangt een mail met deze beslissing.

6. Vrijstellingen opnemen in curriculum

De toegekende vrijstellingen worden door de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO) in je curriculum opgenomen. De administratie heeft hiervoor tijd tot respectievelijk 01/12 en 15/03. Maar check dit zeker rond die periode. Toegekende vrijstellingen staan duidelijk vermeld in het curriculumoverzicht dat je in de loop van het academiejaar moet goedkeuren via OASIS.

7. Niet akkoord met de beslissing?

Tegen het niet toekennen van een vrijstelling kan een student binnen 7 kalenderdagen na kennisneming van de beslissing van de curriculumcommissie, beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie van de UGent.

De procedure hiervoor staat beschreven in artikel 81 van het Onderwijs- en Examenreglement.