Studieprogramma component leraar

Volg de educatieve master na je academische bachelor of schakelprogramma 
 • 90 of 120 studiepunten (= 1,5 of 2 jaar in een modeltraject)
 • opleidingsonderdelen uit component domein en component leraar

Volg het verkorte traject als je al een masterdiploma op zak hebt
 • 60 studiepunten (= mogelijk in 1 academiejaar)
 • opleidingsonderdelen uit component leraar

 

De component leraar bestaat uit vier programmalijnen en een keuzeruimte:

* studiepunten kunnen afwijken afhankelijk van de afstudeerrichting. Bekijk alle vakken specifiek voor jouw afstudeerrichting in de studiekiezer

Theoretische vorming

Je verwerft inzicht in de algemene referentiekaders van het pedagogisch en didactisch handelen van de leraar via vier algemene opleidingsonderdelen. Je volgt die vakken samen met studenten uit alle afstudeerrichtingen van de educatieve masteropleidingen.

Afhankelijk van je studieprogramma volg je dit vak in het pakket onderwijs in je bacheloropleiding of in het voorbereidingsprogramma of als keuzevak binnen het domein van de educatieve masteropleiding na de bachelor of in het verkorte traject van de educatieve master.

Vakdidactiek

Deze programmalijn diept het didactisch handelen uit binnen een specifiek vak en binnen het bredere vakgebied. Typisch voor de lessen vakdidactiek zijn de kleinere groepen studenten met dezelfde vooropleiding. Naast de verantwoordelijke lesgevers zijn ook onderwijsdidactici aan de slag: dat zijn leraren die zelf in het secundair of hoger onderwijs actief zijn en op die manier hun praktijkervaring delen.

Je neemt twee vakdidactieken op aansluitend bij je vooropleiding voor een totaal van 12 studiepunten:

 • een breed oriënterende clustervakdidactiek of een initiatie vakdidactiek (6 SP)

Afhankelijk van je studieprogramma volg je dit vak in het pakket onderwijs in je bacheloropleiding of in het voorbereidingsprogramma of als keuzevak binnen het domein van de educatieve masteropleiding na de bachelor of in het verkorte traject van de educatieve master.

 • een vakdidactiek die specifiek aansluit bij het domein van je bachelor- of masteropleiding (6 SP)

De lessen vakdidactiek hebben als doel je heel concreet voor te bereiden op je stage en het latere werkveld. Je maakt kennis met o.a. eindtermen, leerplannen, handboeken en andere leermaterialen, verschillende didactische werkvormen met bijzondere aandacht voor nieuwe (elektronische) leeromgevingen en evaluatie- en toetsvormen. Je leert lesvoorbereidingen analyseren en opmaken, leermateriaal ontwikkelen, een eerste les geven aan medestudenten (microteaching) enz.

Vakdidactieken leiden tot vereiste bekwaamheid om les te geven in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De koppeling tussen vakdidactieken en vakken uit het secundair onderwijs vind je in de databank bekwaamheidsbewijzen van het ministerie van onderwijs.

Stage

Na de voorbereiding tijdens vakdidactiek ben je klaar om stage te lopen. Er is een geleidelijke opbouw van observeren naar het zelfstandig realiseren en begeleiden van onderwijsleeractiviteiten:

 • Oriëntatiestage (3 SP): het gaat om een verkennende stage met als opzet inzicht te krijgen in het toekomstige doelpubliek en het vakgebied.

Afhankelijk van je studieprogramma volg je dit vak in het pakket onderwijs in je bacheloropleiding of in het voorbereidingsprogramma of als keuzevak binnen het domein van de educatieve masteropleiding na de bachelor of in het verkorte traject van de educatieve master.

 • Stage A, B en C (12 SP):

Stages A, B en C sluiten aan bij de gevolgde vakdidactieken.

Je krijgt de kans te oefenen als leraar in de vakken waarvoor je vereiste bekwaamheid verwerft. Dit is een groeitraject waarin je leert uit je ervaringen, reflecteert en jezelf ontdekt als startend leraar.

Bekijk de invulling van de stage in detail.

   Educatieve masterproef 

    Via de educatieve masterproef verwerf je onderzoeksvaardigheden binnen een educatieve context.

    In het verkorte traject hoef je geen volledig nieuwe masterproef te maken. De focus ligt enkel nog op de educatieve component (9 SP). Volgende invullingen zijn mogelijk:

    • Je maakt een voor het onderwijs relevante omzetting van je eerder afgeleverde masterproef;
    • Je vertrekt vanuit een nieuw onderwijsrelevant en/of (vak)didactisch thema en werkt educatieve onderzoeksvragen uit;
    • Je sluit aan bij lopend (vak)didactisch onderzoek binnen de educatieve masteropleiding die je volgt.

    In de educatieve masteropleidingen na de bachelor schrijf je een masterproef van minstens 18 SP waarin de 9 SP uit de component leraar zitten vervat. In je masterproef maak je de relatie tussen vakinhoud en leraarschap expliciet vanuit een onderzoekende basishouding.

    Keuzeruimte

     Om je als toekomstige leraar de kans te geven eigen accenten te leggen in de educatieve masteropleiding, heb je de keuzevrijheid om 6 studiepunten naar jouw interesse in te vullen:

     • een vak uit de standaardlijst: bv. vakdidactiek PAV-MAVO met inbegrip van stage, CLIL, motivatiepsychologie, ... ;
     • een bijkomende vakdidactiek met het oog op het verwerven van een extra vereiste bekwaamheid;
     • een uitbreidingsstage als je nog wat meer ervaring wil opdoen in het werkveld; 
     • een onderwijsgerelateerd keuzevak uit een andere bachelor- of masteropleiding. 

     Bekijk de keuzeruimte in detail.

     Er is geen keuzeruimte in de (verkorte) educatieve masteropleiding in de talen, afstudeerrichtingen taal- en letterkunde en toegepaste taalkunde omdat je in die afstudeerrichtingen 18 SP vakdidactiek opneemt (i.p.v. 12 SP zoals hierboven vermeld bij Programmalijn vakdidactiek).

     Overzicht lesgevers en stagebegeleiders 

     Raadpleeg het overzicht van lesgevers en stagebegeleiders

     Gerelateerde inhoud