ICM-FWO Fellow

Wat?

Het ICM-FWO Fellowship is een specifiek financieringskanaal om jonge beloftevolle onderzoekers voor te bereiden op het behalen van een doctoraat op basis van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek in het domein van de managementwetenschappen, vanuit verscheidene basisdisciplines, interdisciplinair en praktijkgericht.

De duur is 1 jaar, tweemaal hernieuwbaar.

Voorwaarden

 • Je bezit een masterdiploma uitgereikt door één van de lidstaten van de EU, de EER of Zwitserland
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma
 • Indien je op 1 oktober ouder bent dan 31 jaar behaalde je dit diploma niet langer dan 5 jaar geleden behaald hebben (zie reglement voor meer details)
 • Je hebt nog niet van een FWO-mandaat genoten (zelfs gedeeltelijk)
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren
 • Je beschikt op 1 oktober over maximaal drie jaar wetenschappelijke anciënniteit
 • Een buitenlands studieverblijf in de loop van het tweede mandaatjaar is verplicht. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het bekomen van de toelating op in te schrijven aan een buitenlandse instelling. Dit studieverblijf moet ingepast zijn in het werkplan en moet een aantoonbare meerwaarde bieden voor het doctoraatsonderzoek van de kandidaat.

Indiening

 • Kandidaten dienen zich eerst aan te melden in het FWO e-loket vooraleer zij een aanvraag kunnen opmaken
 • De online formulieren zijn beschikbaar vanaf eind oktober-begin november
 • De kandidaten dienen hun aanvraag in te dienen in het Engels
 • Het onderzoeksproject, door de ICM-FWO fellow voorgesteld, dient te worden doorgevoerd onder de leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met copromotoren. (zie artikel 13 van reglement voor meer informatie m.b.t. de voorwaarden waaraan de promotor dient te voldoen)
 • Aan de (co)promotor zal na indiening van de aanvraag, gevraagd worden om een aanbevelingsbrief te bezorgen aan het FWO
 • Het FWO organiseert een verplichte schriftelijke toelatingsproef voor de kandidaten voor een ICM-FWO Fellowship. Tijdens deze toelatingsproef worden de kandidaten gevraagd enkele transversale vragen te beantwoorden
 • De aanvragen van de kandidaten die geslaagd zijn voor de toelatingsproef worden aan de wetenschappelijke commissie ICM-FWO van het FWO voorgelegd. De kandidaten lichten hun aanvraag mondeling toe ten overstaan van de wetenschappelijke commissie
 • Indiendatum: 1 februari

FAQ

 • Documenten in te dienen bij aanwerving en indiensttreding
 • Schorsen en verlengen mandaat
 • Persoonsgegevens wijzigen
 • Uitdiensttreding
 • Bezoldiging
 • Eindejaarstoelage en vakantiegeld
 • Afwezigheden (door ziekte of ongeval)
 • Woon-werkverkeer in België
 • Vakantie en verloven
 • Werkingstoelage voor FWO-mandaathouders

Zie http://www.fwo.be/nl/faq/predoctorale-mandaten/

Toekenning

  Bekendmaking derde week van juni (wordt bekend gemaakt op de website van het FWO).

  Het mandaat start op 1 oktober van het jaar van de toekenning.

  Meer informatie

  Het volledige reglement + bijkomende informatie staat ter beschikking op de website van het FWO.

  Begin december organiseerde de afdeling Onderzoekscoördinatie een informatiesessie over de oproep 2017 voor FWO-mandaten.  De presentaties van de dag staan hieronder beschikbaar.

  Contact

  UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie