Goedgekeurde projecten 'Wetenschap en Maatschappij'

Oproep 2013

In 2013 werden 22 projectvoorstellen ingediend waarvan onderstaande 5 werden geselecteerd voor (al dan niet gedeeltelijke) financiering.

"Het wonderkabinet: Hoe wetenschap werkt!"
Van de wonderkamer van weleer naar actueel toponderzoek (COM13/PWM/002)

 • Promotor: Prof. Danny Segers WE05
 • Abstract: Kennis van vroeger en nu is de focus van ‘Het wonderkabinet: Hoe wetenschap werkt’. In een totaalgebeuren dat tot de verbeelding spreekt, gaat academisch erfgoed van de Universiteit Gent een confrontatie aan met voorbeelden van actueel wetenschappelijk toponderzoek. Deze integratie is internationaal gezien zeker niet nieuw. Maar voor België kan men ze echter nog steeds innovatief noemen. De 17e-eeuwse bibliotheek in Het Pand is het decor van een moderne evocatie van de wonderkamer van weleer, waarin wetenschap en kunst samenkomt. Hedendaagse onderzoeksresultaten en oude objecten die vanuit een wetenschappelijke probleemstelling werden verzameld, inspireren het publiek tot nieuwe vragen door correlatie en door hun interactie met kunst. De bezoeker ervaart dat de kruisbestuiving tussen wetenschap en kunst al eeuwen gaande is en nog steeds voortgaat. Het doel is het verborgen, maar rijk en uitzonderlijke patrimonium van de UGent op een intrigerende wijze aan een groot en internationaal publiek voor te stellen. ‘Het Wonderkabinet: Hoe wetenschap werkt!’ maakt deel uit van de activiteiten die georganiseerd worden als inleiding op de viering van het 200-jarig bestaan van de UGent in 2017.
 • Duur: 1 jaar
 • Financiering: 80.000 euro

Serious Gaming: wetenschapscommunicatie rond huidige reclamepraktijken en –technieken gericht naar jongeren en het brede publiek (COM13/PWM/003)

 • Promotor: Verolien Cauberghe PS01
 • Abstract: Reclame gericht op jongeren is overal aanwezig. Er wordt geschat dat jongeren maar liefst aan 25.000 reclameboodschappen per jaar blootgesteld worden (De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, 2010). Deze reclameboodschappen kunnen jongeren helpen om geïnformeerde keuzes te maken, maar dan moeten jongeren wel de capaciteit en de mogelijkheid hebben om deze boodschappen kritisch te verwerken. Het persuasion knowledge model (Friestad & Wright, 1994) geeft aan dat daarvoor reclamewijsheid nodig is. Reclamewijsheid slaat op de kennis die individuen hebben met betrekking tot de gebruikte reclametechnieken en –strategieën. Deze reclamewijsheid is echter laag voor veel van de nieuwe reclamevormen (vb. advergames, product placement, virale campagnes). Deze reclamevormen zijn vaak geïntegreerd in de media-content, zijn interactief en hierdoor erg geliefd, waardoor, zeker onervaren consumenten, als jongeren, moeite hebben om ze als dusdanig te herkennen. Door hun lage reclamewijsheid gaan jongeren deze reclamevormen dan bijgevolg ook niet kritische verwerken en vindt er onbewuste beïnvloeding plaats met mogelijke negatieve effecten als gevolg (vb. verhoging van materialisme, ontevredenheid,…). Om deze negatieve, onbewuste effecten tegen te gaan, tracht dit project jongeren te informeren over de wetenschappelijke inzichten betreffende de hedendaagse reclamestrategieën, en dit door middel van een serious game. Dit game zal zowel via scholen als sociale media verspreid worden, omgeven door een effectieve PR strategie.
 • Duur: 2 jaar
 • Financiering: 87.600 euro

Een verleden voor de toekomst. Het gebruik van moderne visualisatie- en communicatiemiddelen voor de popularisering van archeologisch onderzoek (COM13/PWM/009)

 • Promotor: Wim De Clercq LW02
 • Abstract: Door strategisch gebruik van het World Wide Web, actuele technologie, visualisatie en media wordt een online communicatie- en interactieplatform gecreëerd tussen de wetenschapper/archeoloog en het brede publiek dat beantwoordend aan de verwachtingen van de hedendaagse (Westerse) maatschappij. Startpunt is het gebruik van 3D-technologie die, meer dan ooit, de unieke mogelijkheid biedt om het archeologisch erfgoed toegankelijk te maken voor iedereen. 30 modellen, met hun visueel en interactief karakter, bezitten immers een enorm maatschappelijk en educatief potentieel.
  Op deze manier willen we (i) het maatschappelijk draagvlak rond archeologie verbreden, en (ii) streven naar een actieve participatie van het brede publiek binnen het archeologisch onderzoek.
  Centraal staat een publiekswebsite voorzien van (i) een nieuwsfeed, (ii) een connectie met sociale media, en (iii) een virtuele tentoonstellingsruimte. Tevens wordt (iv) een connectie gemaakt met crowdsourcing en crowdfunding applicaties, om de eventuele mogelijkheden en beperkingen hiervan voor wetenschappelijk archeologisch onderzoek te identificeren.
  Door in te zetten op moderne hedendaagse middelen en te streven naar actieve participatie kunnen we de wetenschappelijke en cultureel-historische waarden van het gemeenschappelijk, begraven erfgoed op een interactieve en educatieve manier populariseren.
 • Duur: 1 jaar
 • Financiering: 100.000 euro

Implementatie van het Vlaams Sport Kompas in het basisonderwijs in de regio Gent (COM13/PWM/017)

 • Promotor: Prof. Matthieu Lenoir GE25
 • Abstract: De sportkeuze van jonge kinderen is in de regel het resultaat van een aantal toevallige factoren als nabijheid van een sportclub, sportkeuze van peers, invloed van ouders of socio-economische factoren. Veel kinderen komen op die manier in een sporttak terecht waar ze geen of minder aanleg voor hebben en haken hierdoor op termijn af. Het Vlaams Sport Kompas (VSK) is een wetenschappelijk onderbouwde tool die aan de UGent is ontwikkeld met als doel kinderen tussen 6 en 11 jaar te oriënteren naar een sportbeoefening die overeenstemt met hun ‘talenten’ maw hun individuele motorische capaciteiten. Op basis van eenvoudige veldtests wordt het profiel van elk kind vergeleken met een database van meer dan 5000 kinderen, zowel sporters uit meer dan 20 verschillende sporttakken als niet-sporters. Tegelijk wordt een e-VSK gelanceerd, een web-applicatie waarmee kinderen een sportoriëntatieadvies krijgen op basis van hun individuele voorkeur voor en zelfwaargenomen competentie in bepaalde vaardigheden. Deze App fungeert als ondersteuning en ‘teaser’ voor het oriëntatieadvies via de veldtests van het VSK. In dit project zal het VSK verspreid worden naar een breder publiek via de lagere scholen in Gent in nauwe samenwerking met de UGent spin-off Spartanova die hiervoor een performant webplatform ontwikkelde. Door middel van wetenschappelijk onderbouwde informatiefiches met persoonlijke resultaten van elk kind vindt een grootschalige communicatie naar kinderen, ouders en leerkrachten plaats.
 • Duur: 2 jaar
 • Financiering: 99.480 euro

Joseph Guislain (1797-1860). In de ban van de psychiatrie (COM13/PWM/018)

 • Promotor: Prof. Paul Verhaeghe PP08
 • Abstract: Joseph Guislain (1797-1860) is een Gentse arts, hoogleraar en filantroop wiens naam verbonden is met de wetenschappelijk gefundeerde en menselijkere behandeling van geesteszieken in de negentiende eeuw. Na jarenlange studie en maatschappelijk engagement bouwt hij in 1857 een krankzinnigengesticht dat tot vandaag bestaat. Op de terreinen van het gesticht, net buiten de negentiende-eeuwse stad, huist sinds 1986 het Museum dr. Guislain.
  Het UGent-project Joseph Guislain (1797-1860). In de ban van de psychiatrie wil in samenwerking met het Museum Dr. Guislain de negentiende-eeuwse wereld van geestesziekte belichten door de ogen van professor Guislain, aan de hand van een nieuwe vaste museumopstelling, een biografische publicatie, een reizende tentoonstelling en een colloquium. Het project herdenkt op die manier professor Guislain, een geleerde van internationaal formaat, en zijn impact op stad, maatschappij en de wereld van de Europese psychiatrie. Deze activiteiten zullen onderdeel vormen van het grootschalige universitaire jubileum UGent 1817-2017
 • Duur: 4 jaar
 • Financiering: 98.500 euro

Vorige jaren

In 2012 werden 23 projectvoorstellen ingediend waarvan onderstaande 6 werden weerhouden voor (al dan niet gedeeltelijke) financiering.

Mens en landschap tijdens de prehistorie: het verhaal van een “verdronken” kampement in de Vlaamse Scheldevallei (COM12/PWM/002)

 • Promotor: Prof. Philippe Crombé
 • Abstract: Naar aanleiding van de geplande grootschalige opgraving van een unieke prehistorische vindplaats te Kerkhove wil de onderzoeksgroep Prehistorie van de vakgroep Archeologie samen met haar spin-off Gate de kans grijpen om archeologie in het algemeen en de prehistorie in het bijzonder in Vlaanderen aan een breder publiek kenbaar te maken. Het project beoogt zowel de methodologische (opgravings- en analysetechnieken) als inhoudelijke/wetenschappelijke aspecten van deze opgraving te vertalen naar een breed publiek. Afhankelijk van de doelgroep worden verschillende publieksgerichte activiteiten voorgesteld. Voor doelgroep 1 (geïnteresseerden en omwonenden) wordt vooral gewerkt met een uitgebreide interactieve website, opensleuvendagen en een publieksboek. Doelgroep 2 (kinderen en jongeren) zal vooral benaderd worden via projecten op school en jeugdkampen. Doelgroep 3 (toevallige passanten en buurtbewoners) ten slotte zal vooral geïnformeerd worden via infoborden.
 • Duur: 3 jaar
 • Financiering: 99.455 euro

Nieuwe media als middel voor een betere verspreiding van basiskennis omtrent plantenbiotechnologie (COM12/PWM/006)

 • Promotor: Prof. Godelieve Gheysen
 • Abstract: Terwijl genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) zoals micro-organismen definitief hun plaats verworven hebben in de voedselverwerking verloopt de commercialisering van biotechnologische gewassen in Europa uiterst moeizaam. Kernprobleem is het wantrouwen van consumenten. De redenen waarom mensen sceptisch staan zijn divers, maar uit onderzoek blijkt dat er een positief verband bestaat tussen niveau van kennis of opleiding en de mate van acceptatie en optimisme omtrent genetisch gewijzigd voedsel. Een recente rondvraag bij Gentse universiteitsstudenten toonde aan dat slechts een goede helft van diegenen die enkel kunnen terugvallen op kennis over biologie uit het secundair onderwijs, zich uit de slag kunnen trekken bij basisvragen over biotechnologie en landbouw. Het internet loopt weliswaar over van informatie over plantenbiotechnologie maar die informatie is niet altijd duidelijk, meestal Engelstalig, vaak wetenschappelijk niet correct, te moeilijk, te omvangrijk, te saai of totaal niet gekaderd in een landbouwkundige of maatschappelijke context. Dit project wil de perceptie over en het inzicht in plantenbiotechnologie verbeteren in Vlaanderen door rechtstreekse communicatie naar leerlingen en leerkrachten van het secundair onderwijs en het brede publiek. De basisstrategie om dit te bereiken is het ontwikkelen van een aantrekkelijke, interactieve website met een zeer lage instapdrempel, die 1. gebruik maakt van cartoons, animaties, apps, ... 2. gekoppeld is met sociale media zoals twitter, en 3. via verschillende niveaus meer gedetailleerde informatie verschaft en aandacht besteedt aan de landbouw- en maatschappelijke context.
 • Duur: 2 jaar
 • Financiering: 100.000 euro

Het bos als milieuregelaar: didactische ontsluiting van onderzoek naar ecosysteemprocessen in het Aelmoeseneiebos (COM12/PWM/008)

 • Promotor: Prof. Kris Verheyen
 • Abstract: Het Aelmoeseneiebos in Gontrode is een uniek onderdeel van het patrimonium van de UGent. In de wetenschappelijke zone (1,83 ha, met een meettoren van 35 m hoog) gebeurt al sinds begin jaren 1990 onderzoek, naar de wederzijdse invloeden tussen bos en klimaat(verandering) en naar de kringlopen van water, koolstof en nutriënten. Het doel van het project is om zowel de proefopstellingen in de wetenschappelijke zone als de resultaten van het onderzoek op een didactische manier te ontsluiten voor het brede publiek, om hen zo meer inzicht te geven in de cruciale, maar weinig gekende, regulerende werking van bossen. Zowel achtergrondinformatie over de gebruikte meetapparatuur en het kader waarin de metingen gebeuren als de meetgegevens zelf zullen op een bevattelijke en laagdrempelige manier aan het brede publiek getoond worden. Dit zal in de eerste plaats gebeuren op de website over het Aelmoeseneiebos (www.aelmoeseneiebos.ugent.be) en in de wetenschappelijke zone in het bos zelf, waar we meetgegevens, zoals bv. het waterverbruik van een boom in relatie tot de luchttemperatuur, in realtime zullen tonen. Daarnaast zal al deze informatie via gegidste wandelingen door het nieuw opgestarte bosgidsenteam t’Aelmoes ook op lange termijn een breed doelpubliek blijven bereiken.
 • Duur: 1 jaar
 • Financiering: 35.000 euro

Botanische Variaties (BV’s) – De publieksgerichte functie van de Plantentuin versterken door begeleiding op maat (COM12/PWM/010)

 • Promotor: Prof. Paul Goetghebeur
 • Abstract: Het project beoogt het vergroten van de zichtbaarheid van de collecties (patrimonium) door enerzijds de introductie van nieuwe multimediatechnieken en anderzijds de ontwikkeling van interactieve pakketten voor gezinnen en jongeren. Het doel is om de bezoekers te laten ontdekken welke impact planten hebben in het dagelijkse leven. We vertrekken vanuit zeer herkenbare producten, waarrond we telkens een wetenschappelijke vraag formuleren.
  De Plantentuin wordt gepromoot als een aantrekkelijke plaats voor een gezinsuitstap. Hiervoor ontwikkelen we vijf interactieve pakketten rond een botanisch raadsel dat door de kinderen tussen 6 en 12 jaar samen met hun ouders kan worden opgelost.
  Het aanbod voor jongeren wordt beter afgestemd op de vraag vanuit het onderwijs. Er worden eveneens minstens vijf Botanische Variaties voor deze doelgroep opgesteld. De Botanische Variaties benaderen elk thema op een originele manier en leggen de botanische achtergrond bloot van de onderzochte producten.
  Voor het aanbieden van gerichte en uitgebreide informatie aan Nederlandstalige en buitenlandse bezoekers wordt het gebruik van QR-codes in combinatie met de smartphone geïntroduceerd.
 • Duur: 1 jaar
 • Financiering: 25.000 euro

Stemmen uit het verleden. Digitaliseren en ontsluiten van dialectopnames gemaakt in de jaren ’60 en ’70 door het ‘Seminarie voor Nederlandse Taalkunde en Vlaamse Dialectologie’ (COM12/PWM/020)

 • Promotor: Prof. Jacques Van Keymeulen
 • Abstract: Het project ‘Stemmen uit het verleden’ (= werktitel) is een aanvulling bij het lopende project voor een multimediale website voor dialectologie en variatielinguïstiek in Vlaanderen. In het kader van dat lopende project werden al ongeveer 500 dialectopnames die in de jaren ’60 en ’70 werden opgenomen door het toenmalige ‘Seminarie voor Nederlandse Taalkunde en Vlaamse Dialectologie’, gedigitaliseerd en samengebracht op een website. In totaal bevat de collectie magneetbanden ongeveer 750 banden met dialectgesprekken, die overal in Vlaanderen en in Frans- en Zeeuws-Vlaanderen werden opgenomen. De plaatsen waarvoor een geluidsopname beschikbaar is, werden overzichtelijk op een kaartje van het dialectgebied geplaatst. Alle metadata van de opnames (gegevens van de informant, technische gegevens van de opname, eventuele informatie over het onderwerp en de kwaliteit van het gesprek), die door de opnameleiders op papieren fiches waren genoteerd, werden bij elkaar gebracht in een digitale database. Dit aanvullende project heeft als doel om ook de ongeveer 250 nog niet gedigitaliseerde magneetbanden te digitaliseren en ze eveneens online beschikbaar te maken. Bovendien zullen een 150-tal opnames beluisterd worden en zal er een samenvatting gemaakt worden van wat er op de band te horen is. Op die manier wordt de inhoud van de geluidsbanden beter ontsloten en kan er gericht gezocht worden naar opnames over bepaalde onderwerpen, zoals bv. de Eerste Wereldoorlog, bepaalde beroepen, traditionele landbouwwoordenschat enz.
 • Duur: 1 jaar
 • Financiering: 45.000 euro

Gent 1913. Een virtueel bezoek aan de wereldtentoonstelling (COM12/PWM/022)

 • Promotor: Prof. Pieter Uyttenhove
 • Abstract: Ter gelegenheid van de herdenking van 100 jaar Gentse wereldtentoonstelling in 2013 organiseren verschillende stedelijke en universitaire instellingen onderzoek, digitaliseringsprojecten, publieksactiviteiten en publicaties. De Vakgroep Architectuur en Stedenbouw wil in samenwerking met de Vakgroep Geschiedenis (UGent), de Universiteitsbibliotheek, De Zwarte Doos (Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief, Stad Gent), de Dienst Monumentenzorg en Architectuur (Stad Gent), De Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde Gent en het STAM voor al deze activiteiten een gemeenschappelijk digitaal platform ontwikkelen om het onderzoek en de collecties te delen met het brede publiek en tegelijk expertise m.b.t. Gent 1913, 3D-presentatie en publieksgeschiedenis uit te wisselen met de stedelijke partners. Dit gemeenschappelijk platform zal bestaan uit: 1) een aantal virtuele tentoonstellingen over rijk geïllustreerd thema’s i.v.m. de Gentse wereldtentoonstelling; 2) een beeldbank van een vijfhonderdtal beelden afkomstig uit verschillende collecties; 3) een virtueel model van de site van de wereldtentoonstelling (Citadelpark en huidige Miljoenenkwartier); 4) een gratis te downloaden e-book voor een breed publiek met foto’s uit de collecties van de Universiteitsbibliotheek en het Stadsarchief, met voorwoord en redactie door Michiel Hendryckx; 5) een agenda waarin alle initiatieven rond ‘Gent 1913’ zullen aangekondigd worden. Het digitaal platform zal dienen als duurzaam substituut voor een fysieke tentoonstelling en complementair zijn aan de verschillende publicaties. Het zal omkaderd worden door enkele publieksactiviteiten.
 • Duur: 1 jaar
 • Financiering: 27.544 euro

In 2011 werden 11 projectvoorstellen ingediend waarvan onderstaande 5 werden weerhouden voor (al dan niet gedeeltelijke) financiering.

Feestlokaal Vooruit: 100/30 jaar (im)materieel erfgoed (COM11/PWM/001)

 • Promotor: Prof. Bruno De Wever
 • Abstract: De honderdste verjaardag (2013) van het Feestlokaal Vooruit en de dertigste verjaardag van het Kunstencentrum dat er in gehuisvest is, biedt een gelegenheid om het rijke materiële en immateriële erfgoed van het gebouw, de socialistische coöperatieve Vooruit en zijn culturele werking en het Kunstencentrum te ontsluiten voor een breed publiek. De promotoren en externe partners willen een rijke ‘content’ ontwikkelen door materieel en immaterieel erfgoed op te sporen, te valoriseren en laagdrempelig te presenteren. Daarvoor wordt het documentair erfgoed bewaard door AMSAB-Instituut voor Sociale Geschiedenis en het Kunstencentrum geëxploreerd. Daarnaast worden er drie projecten mondelinge geschiedenis uitgevoerd over de geschiedenis van de laatste halve eeuw van Vooruit.
 • Duur: 1 jaar
 • Financiering: 48.637 euro

Denken over denken: Cognitieve valkuilen herkennen en vermijden (COM11/PWM/005)

 • Promotor: Prof. Johan Braeckman
 • Abstract: Uit filosofisch en cognitief psychologisch onderzoek blijkt dat mensen kwetsbaar zijn voor cognitieve valkuilen: in hun denken laten zij zich al te vaak leiden door drogredenen, pseudowetenschappelijke uitgangspunten en foute intuïties. Deze cognitieve valkuilen belemmeren het leerproces en staan wetenschappelijke geletterdheid in de weg. Het doel van dit project is het aanreiken van concrete instrumenten, zowel in schoolcontext als voor een ruim publiek, die jongeren en volwassen kunnen helpen cognitieve valkuilen te vermijden.
 • Duur: 4 jaar
 • Financiering: 251.189 euro

Voorbereidende studie tot het oprichten van een nieuw universiteitsmuseum (COM11/PWM/007)

 • Promotor: Prof. Danny Segers
 • Abstract:De realisatie van het concept van een nieuw universiteitsmuseum dient afgestemd te zijn op de unieke niche die een dergelijk museum kan innemen binnen de museale wereld. Dit concept biedt niet alleen de mogelijkheid om diverse collecties van het rijke academisch/wetenschappelijk erfgoed van onze universiteit samen te brengen, maar biedt de meerwaarde om een soort portaal te vormen voor wetenschappelijke communicatie van een onderzoeksinstituut als de UGent en het brede publiek. Met dit project wordt dan ook beoogd om deze niche af te toetsen, teneinde het doelpubliek (en zijn interesses) evenals het potentieel aan de UGent (collectiebeheer en onderzoek) in kaart te brengen. De verkregen informatie zal dan afgetoetst worden aan de hand van enkele concrete museologische activiteiten, waarin de huidige universitaire collecties gecombineerd en geïntegreerd zullen worden.
 • Duur: 4 jaar
 • Financiering: 333.100 euro

Durf her-denken. UGentMemorie, bouwen aan het geheugen van de UGent 1817-2017 (COM11/PWM/008)

 • Promotor: Prof. Gita Deneckere
 • Abstract:Onder het motto Durf her-denken wil het project UGentMemorie het tweehonderdjarige jubileum van de UGent 1817-2017 op een innovatieve en aanstekelijke manier voorbereiden. De horizon van 2017 biedt een hefboom om het verleden van de UGent, dat een rijke bron vormt van wetenschappelijk en maatschappelijk engagement, enerzijds te verdiepen en anderzijds te communiceren naar een breed publiek. In de aanloop naar het jubileumjaar zal UGentMemorie het ‘geheugen’ van de universitaire gemeenschap aanboren, door middel van het uitvoeren van interviews en het valoriseren van het academisch erfgoed. Op basis hiervan zal zowel op www.UGentMemorie.be als in boekvorm gepubliceerd en een veelzijdige publiekswerking opgezet worden.
 • Duur: 4 jaar
 • Financiering: 262.535 euro

Expeditie Wetenschap (COM11/PWM/011)

 • Promotor: Prof. Katrien Strubbe
 • Abstract: In dit project worden jongeren van 10-14 jaar meegenomen op een expeditie waarbij ze zoeken naar een antwoord op probleemstellingen waar ze dagelijks mee te maken hebben (bijvoorbeeld: waarom zijn schaduwen soms lang en soms kort). Via het uitvoeren van een onderzoek komen ze tot het juiste antwoord. Door verschillende problemen op een wetenschappelijke methode uit te voeren, leren hoe ze wetenschappelijk onderzoek in zijn werk gaat. Deze experimenten kunnen zowel thuis als in klasverband worden uitgevoerd. Op het einde wordt een wedstrijd uitgeschreven waarin klassen (derde graad lager onderwijs, eerste graad secundair onderwijs) een vraagstelling in verband met natuurwetenschappen op een wetenschappelijke manier moeten oplossen.
 • Duur: 1 jaar
 • Financiering: 68.250 euro

 

In 2010 was er geen oproep.

In 2009 werden 14 projectvoorstellen ingediend waarvan onderstaande 5 werden weerhouden voor (al dan niet gedeeltelijke) financiering.

Wetenschap op je bord: een breed wetenschapspopulariserend en -communicerend evenement over wetenschap en voeding (COM09/PWM/001)

 • Promotor: prof. D. Segers
 • Abstract: Dit projectvoorstel valoriseert de wetenschappelijke expertise omtrent voeding aanwezig binnen verschillende faculteiten van onze universiteit. Deze resultaten, afkomstig uit verschillende en zeer diverse wetenschappelijke disciplines, zullen op een populariserende manier aan het grote publiek worden voorgesteld door middel van een tentoonstelling (6 maanden) en talrijke randevenementen (op maandelijkse basis).
 • Duur: 1 jaar
 • Financiering: 20.700 euro

Feestlokaal Vooruit: 100/30 jaar (im)materieel erfgoed (COM09/PWM/002)

 • Promotor: prof. Bruno De Wever
 • Abstract: De honderdste verjaardag (2013) van het Feestlokaal Vooruit en de dertigste verjaardag van het Kunstencentrum dat er in gehuisvest is, biedt een gelegenheid om het rijke materiële en immateriële erfgoed van het gebouw, de socialistische coöperatieve Vooruit en zijn culturele werking en het Kunstencentrum te ontsluiten voor een breed publiek. De promotoren en externe partners willen een rijke ‘content’ ontwikkelen door materieel en immaterieel erfgoed op te sporen, te valoriseren en laagdrempelig te presenteren. De ontsluiting gebeurt in de vorm van een website, mobiele ICT toepassingen in het Feestlokaal Vooruit en een tentoonstelling over de architectuur van de arbeidersbeweging.
 • Duur: 4 jaar
 • Financiering: 248.000 euro

Horen, zien en voelen ... weten of geloven? (COM09/PWM/003)

 • Promotor: prof. Dominique Adriaens
 • Abstract: Het is meer dan ooit actueel om vanaf jonge leeftijd een kritisch denkvermogen bij kinderen aan te leren, teneinde hen voor te bereiden op een maatschappij waar de informatiestroom onbeperkt is, en waar verschillende stromen van misleidende informatie (al dan niet ideologisch gestuurd) op hen afkomen. In dit voorgesteld project proeft het publiek, van jong tot ouder, op een plezante en meeslepende manier van de bakermat van de wetenschappelijke kennis: de observatie en kritische denkwijze!
 • Duur: 4 jaar
 • Financiering: 79.900 euro

Een multimediale website voor dialectologie en variatielinguïstiek in Vlaanderen (COM09/PWM/006)

 • Promotor: prof. Jacques Van Keymeulen
 • Abstract: Het project heeft als doelstelling deugdelijke informatie te bezorgen aan het grote publiek met betrekking tot het zuidelijke Nederlands, meer bepaald de taalvariatie in Nederlandstalig België. De website wil informeren over (de resultaten van) dialectologie, sociolinguïstiek en etnolinguïstiek - toegepast op de taalsituatie in Nederlandstalig België. Ze zal bestaan uit een combinatie van teksten, taalkaarten, geluidsfragmenten die in een multimediale hypertekst samengevoegd zullen worden. Als gebruiker hebben we elke belangstellende voor taal en taalvariatie voor ogen. Niet in de laatste plaats echter is de website bedoeld voor leraars / leerlingen die op zoek zijn naar deugdelijke inlichtingen over de hoger geschetste thematiek.
 • Duur: 4 jaar
 • Financiering: 295.185 euro

Waan-ZIN-nig! Psychiatrie in de kunst (COM09/PWM/014)

 • Promotor: prof. Jan De Maeseneer
 • Abstract: Dit project is gebaseerd op een samenwerking tussen de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte en Geneeskunde en het Museum Dr. Guislain. Het maakt bestaande en nieuwe clichés over de moderne psychiatrie in de kunst sinds 1960 inzichtelijk en wil op een aantrekkelijke en overtuigende wijze bijdragen aan een meer realistisch beeld van de psychiatrie, iets waaraan behoefte is gezien de recente medische evoluties en de toename van het aantal psychische stoornissen.
 • Duur: 1 jaar (financiering)
 • Financiering: 30.000 euro

 

In 2008 werden 26 projectvoorstellen ingediend waarvan onderstaande 4 werden weerhouden voor (al dan niet gedeeltelijke) financiering.

Door het bos de bomen zien: actuele milieuvragen beantwoord door 50 jaar onderzoek in het Aelmoeseneiebos (COM08/PWM/006)

 • Promotor: prof. K. Verheyen
 • Abstract: Het project beoogt een synthese van 50 jaar onderzoek in het universitaire Aelmoeseneiebos o.v.v. een laagdrempelig, attractief boek en eraan gekoppelde website met als doel wetenschappelijk gefundeerde antwoorden te leveren op actuele milieuvragen.
 • Duur: 2 jaar
 • Financiering: 158.500 euro

Pessinous, waar de zwarte meteoriet van de godin Kybele uit de hemel viel. 40 jaar opgravingen van de UGent in Anatolië (COM08/PWM/008)

 • Promotor: prof. J. Bourgeois
 • Abstract: Het nationaal en internationaal ontsluiten naar een breed publiek toe van de opgravingsresultaten sinds 1967 van het archeologisch team van de Ugent in Pessinous (Anatolië, Turkije), uitgaande van het uitzonderlijke cultuurhistorische belang van deze antieke stad.
 • Duur: 2 jaar
 • Financiering: 45.401 euro

UGent Textiel Mobiel (COM08/PWM/015)

 • Promotor: prof. L. Van Langenhove
 • Abstract: Een reizende compacte, attractieve en interactieve tentoonstelling, die het multidisciplinair onderzoek aan UGent demonstreert dat bijdraagt tot het textiel van de toekomst.
 • Duur: 3 jaar
 • Financiering: 95.100 euro

Wijs in je Brein. Een internationaal festival over de hersenen (COM08/PWM/019)

 • Promotor: prof. E. Achten
 • Abstract: Internationaal festival dat grens- en disciplineoverschrijdende inkijk geeft op het brein. Lezingen, debatten, talkshows, experimenten, maar ook feest, film en kunst.
 • Duur: 4 jaar
 • Financiering: 266.765 euro

 

In 2007 werden 41 projectvoorstellen ingediend, waarvan onderstaande 8 werden weerhouden voor (al dan niet gedeeltelijke) financiering.

Naar een beter begrip van de evolutietheorie in Vlaanderen (COM07/PWM/001)

 • Promotor: Prof. Johan Braeckman (LW01)
 • Abstract: Dit project wil de kennis over de wetenschappelijke en levensbeschouwelijke aspecten van de evolutietheorie in Vlaanderen bevorderen, in het bijzonder naar leerkrachten en journalisten toe, rekening houdende met het onbegrip hierover enerzijds en het toenemende succes van het creationisme (en intelligent design) anderzijds.
 • Duur: 4 jaar
 • Financiering:200.000 euro

Doe Chemie@UGent (COM07/PWM/002)

 • Promotor: Prof. Katrien Strubbe (WE06)
 • Abstract: Ontwikkeling van een "Doe-Centrum" rond "wetenschappen en chemie in de maatschappij" voor leerlingen van de 2e en 3e graad secundair onderwijs (ASO en TSO), waar leerlingen enerzijds een tentoonstelling kunnen bezoeken en anderzijds zelf experimenten rond een welbepaald thema kunnen uitvoeren.
 • Duur: 1 jaar
 • Financiering: 69.750 euro

August Vermeylen (1872-1945) en zijn netwerken. Intellectuele sociabiliteit rond de Gentse universiteit tijdens het fin de siècle en interbellum (COM07/PWM/007)

 • Promotor: Prof. Gita Deneckere (LW05)
 • Abstract: (Trans)nationale geschiedschrijving van de Universiteit Gent en haar impact op de stedelijke ruimte en het intellectuele leven.
 • Duur: 4 jaar
 • Financiering: 295.000 euro

Uitbreiding UGent-volkssterrenwacht Armand Pien (COM07/PWM/014)

 • Promotor: Prof. Herwig Dejonghe (WE03)
 • Abstract: UGent-volkssterrenwacht Armand Pien wil uitbreiden in ruimte en voluit gaan in het verder ontwikkelen van 3D-projectiemogelijkheden.
 • Duur: 3 jaar
 • Financiering: 282.650 euro (de helft van het gevraagde bedrag – voor de andere helft wordt de bouwcommissie aangesproken)

Wereldbeeld en tijd(sgeest) in het Liber Floridus (COM07/PWM/021)

 • Promotor: Prof. Philippe De Maeyer (WE12)
 • Abstract: Liber Floridus: kijk op wereld en tijd in de 12de eeuw (In dit project wil men een boek en tentoonstelling maken over het Liber Floridus, een zeer waardevol boek, dat in feite alle kennis uit die tijd probeert te bundelen in één werk).
 • Duur: 3 jaar
 • Financiering: 211.000 euro

Ontwikkelen van een interne strategie voor wetenschapscommunicatie rond seksuele en reproductieve gezondheid (COM07/PWM/024)

 • Promotor: Prof. Marleen Temmerman (GE04)
 • Abstract: Van wetenschap naar weekblad.
 • Duur: 2 jaar
 • Financiering: 47.950 euro

Vlaamse primitieven en wetenschap (COM07/PWM/028)

 • Promotor: Prof. Maximiliaan Martens (LW17)
 • Abstract: Structurele samenwerking tussen UGent en belangrijkste Vlaamse musea voor Oude Kunst op het gebied van natuurwetenschappelijk onderzoek van Kunstvoorwerpen en ontwikkeling van multimedia.
 • Duur: 2 jaar
 • Financiering: 223.420 euro

Ontsluiting van de anatomische museumcollecties van de faculteit diergeneeskunde (COM07/PWM/031)

 • Promotor: Prof. Paul Simoens (DI03)
 • Abstract: Toegankelijk maken van de anatomische en anatomopathologische museumcollecties van de faculteit Diergeneeskunde voor een breed publiek, in het bijzonder voor leerlingen van lager en middelbaar onderwijs en studenten van het hoger onderwijs.
 • Duur: 4 jaar
 • Financiering: 16.000 euro (enkel de werkingsmiddelen – voor de personeelskost wordt een beroep gedaan op het museumbeleid)