GISMO-info: projectverantwoordelijken bij BOF 24J

Promotor

Er wordt slechts één promotor aangeduid. De promotor behoort tot 1 van de volgende categorieën:

 1. UGent ZAP-leden
 2. Gastprofessoren met (minstens) een onderzoeksopdracht
 3. Werkleiders, hoofdlectoren, docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren die behoren tot het integratiekader aan de Universiteit Gent en die beschikken over een doctoraat op proefschrift
 4. Postdoctorale Odysseus-II Grant houders. Gelet op het UGent-overheadreglement dient er voor deze groep een ZAP-lid te worden aangeduid die mee verantwoordelijk / budgethouder is.

De promotor heeft in 2021 en/ of in 2022 als promotor-woordvoerder een FWO-project aangevraagd.

De promotor mag geen houder zijn van significante BOF-financiering, met name: 

 1. Houders van Methusalemfinanciering komen niet in aanmerking om een 2-4 jarig onderzoeksproject aan te vragen.
 2. Promotoren-woordvoerders en promotoren van GOA-projecten met einddatum na 31 december 2024 komen niet in aanmerking om een 2-4 jarig onderzoeksproject aan te vragen.
 3. Promotoren van een BOF Interdisciplinair Onderzoeksproject dat toegekend werd in 2022 (startdatum 1 oktober 2022) komen niet in aanmerking om een 2-4 jarig onderzoeksproject aan te vragen.
 4. Promotoren van een vierjarig BOF onderzoeksproject toegekend in 2021 (startdatum 1 oktober 2021) in het kader van de oproep 2-4 jarige projecten komen niet in aanmerking om een 2-4 jarig onderzoeksproject aan te vragen.

Een promotor mag slechts 1 enkele BOF-projectaanvraag indienen. Ook indien men promotor was van meerdere FWO-aanvragen, wordt slechts 1 enkele BOF-projectaanvraag toegestaan. 

De promotor treedt op als enige budgethouder van de Grantcode en als woordvoerder. De promotor draagt de verantwoordelijkheid over de goede uitvoering en rapportering van het project.

Indien het emeritaat van de promotor aanvangt tijdens de looptijd van het project dient een copromotor te worden opgegeven die reeds voldoet aan de voorwaarden van het promotorschap.

***

Only one promotor is indicated. The promotor belongs to one of the following categories:

 1. a member of the tenured academic staff (Zelfstandig Academisch Personeel)
 2. a visiting professor with at least a research assignment
 3. senior assistant, senior lector, assistant professor, associate professor, full professor or senior full professor within the integration framework at UGent who holds a PhD degree.
 4. Postdoctoral Odysseus-II Grant holders who still ho. In view of the Ghent University overhead regulations, a ZAP member should be appointed for this group who is jointly responsible / budget holder

The promotor has applied in 2021 and/or in 2022 for a general FWO project.

The promotor cannot be holder of significant BOF funding:

 • Recipients of Methusalem grants cannot apply for a 2-4 year research project
 • Promotor-spokespersons and promotors of GOA projects with an end date after 31 December 2024 cannot apply for a 2-4 year project
 • Promotors of BOF Interdisciplinary research projects awarded in 2022 (starting date 1 October 2022) cannot apply for a 2-4 year research project
 • Promotors of BOF 4 year research projects awarded in 2019 in the framework of a BOF 2-4 year research project (starting date 1 October 2021) cannot apply for a 2-4 year project

A promotor can submit only one BOF application. Even if that promotor is the promotor of several FWO applications, only one BOF application is permitted.

This promotor acts as the sole authorized person for the granted research budget and as spokesperson. The promotor carries the responsibility for the proper implementation of and reporting on the project.

If the promotor retires before the end of the project, it is obligatory to mention a co-promotor who already meets the conditions for being a promotor.

Copromotor

Er zijn maximaal drie copromotoren toegelaten. Het is niet verplicht een copromotor aan te duiden.

De copromotor dient op het moment van de uiterste indiendatum van deze oproep:

 1. behoren tot 1 van de categorieën van de promotor of
 2. een aanstelling hebben aan de Universiteit Gent (inclusief FWO postdoctorale onderzoekers en VLAIO onderzoekers), het Universitair Ziekenhuis (UZ Gent), VIB Gent, IMEC Gent, en/of Vlerick Leuven Gent Management School, of aan 1 van de hogescholen uit de Associatie UGent en beschikken over een doctoraat op proefschrift of
 3. behoren tot de categorie van werkleiders, hoofdlectoren, docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren die deel uitmaken van het integratiekader en beschikken over een doctoraat op proefschrift

Uitzondering: indien het emeritaat van de promotor aanvangt tijdens de looptijd van het project dient een copromotor te worden aangeduid die aan de voorwaarden van het promotorschap voldoet.

Copromotoren zijn geen budgethouder van de Grantcode van dit project. De copromotoren moeten, zoals blijkt uit de projectbeschrijving en de werkplanning, een reële coördinerende inbreng hebben in het project.

Een copromotor mag aan meer dan 1 BOF-projectaanvraag deelnemen. Het is toegestaan om als promotor deel te nemen aan een aanvraag en tegelijk als copromotor aan een andere aanvraag.

Het copromotorschap is niet verzoenbaar met een aanstelling ten laste van het project.

‘Externe’ (= UZ Gent, VIB Gent, IMEC Gent, en/of Vlerick Leuven Gent Management School of 1 van de hogescholen uit de Associatie UGent) copromotoren moeten voorafgaand geregistreerd worden in GISMO alvorens zij gekoppeld kunnen worden aan de aanvraag. De persoon die optreedt als copromotor logt vooraf in op https://gismo.ugent.be. Indien deze persoon nog niet gekend is binnen de UGent-systemen zal een foutmelding verschijnen. In dat geval dient de persoon zich uitvoerig te registreren via https://gismo.ugent.be/gismo-web/web/registratie. Wie reeds gekend is en geen foutmelding krijgt, zal worden gevraagd om binnen de GISMO-omgeving extra info toe te voegen (i.e. aangeven van affiliatie), alvorens hij/zij aan een aanvraag kan worden gekoppeld.

***

A maximum of three co-promotors is allowed. Appointing a co-promotor is not mandatory.

At the moment of the deadline of this call, each co-promotor must:

 1. belong to one of the categories of the promotor or
 2. have an appointment at Ghent University (FWO postdoctoral researchers and VLAIO researchers included), the University Hospital, VIB Gent, IMEC Gent and/or Vlerick Leuven Gent Management School or at one of the “hogescholen” from the Ghent University Association and have a PhD degree, or
 3. belong to the category of senior assistants, senior lectors, assistant professors, associate professors, full professors or senior full professors who belong to the integration framework at Ghent University and have a PhD degree.

Exception: if the promotor's retirement starts during the course of the project, a co-promotor must be appointed who meets the conditions of the promotorship.

The co-promotor has no access to the budget for this BOF funding. As is evident in the project description and the plan of work, the co-promotor must make a real contribution to the coordination of the project.

A co-promotor can participate in more than one application. It is also allowed to participate in one application as promotor and in another application as co-promotor.

The role of co-promotor cannot be combined with an appointment to the account of the BOF budget.

'External’ co-promotors (= the University Hospital, VIB Ghent, IMEC Ghent and/or Vlerick Leuven Gent Management School or at one of the University Colleges (“hogescholen”) from the Ghent University Association) need to be registered in GISMO in advance, before they can be linked to the application. Prior to starting the application, the person acting as co-promotor logs on to https://gismo.ugent.be. If this person is not yet known within the Ghent University systems an error message will appear. In that case the person needs to register via https://gismo.ugent.be/gismo-web/web/registratie. If the person is already known and does not receive an error message, they will be asked to complete their data for GISMO (i.e. their affiliation), before they can be linked to the application.