COST

COST (European COoperation in the field of Scientific and Technical Research) is een Europees forum voor wetenschappelijke en technologische samenwerking. Het biedt een kader voor onderzoekers uit 33 landen: de 15 EU-lidstaten plus 3 EVA-landen (IJsland, Noorwegen en Zwitserland), Hongarije, Kroatië, Polen, Slovakije, Slovenië, Tsjechië, Turkije, Bulgarije, Estland, Malta, Roemenië, Litouwen, Letland, Cyprus, Unie van Servië en Montenegro. Israël heeft de status van geassocieerd land maar zonder stemrecht.

COST-acties bevorderen de Europese samenwerking op het gebied van onderzoek en kunnen bvb. leiden tot consortia van onderzoeksprojecten in verschillende domeinen. De samenwerking is multidisciplinair, speelt snel in op nieuwe tendensen of heeft soms zelfs een voortrekkersrol.

Gemiddeld is er voor elke actie 60.000 EUR beschikbaar voor coördinatie.

Het programma bestaat uit een groot aantal thematische COST acties binnen een beperkt aantal domeinen. Voor Vlaanderen zijn dit:

In principe handelen de COST-acties steeds over onderwerpen die complementair zijn aan deze van het Kaderprogramma van de Europese Unie. Een overzicht van alle nieuwe acties is te vinden op www.ewi.vlaanderen.be/cost.
Hier is eveneens een beschrijving van de wetenschappelijke inhoud van lopende COST-acties en van COST-actievoorstellen te vinden.

Voor deelname aan COST bestaan er twee mogelijkheden:

1. Deelname aan een bestaande COST-actie

  • Onderzoekers in Vlaanderen die geinteresseerd zijn in deelname aan een COST-actie melden dit, gebruik makend van de aanvraagformulieren, bij de administratie Wetenschap en Innovatie (EWI). Wanneer voldoende belangstelling is gebleken voor deelname aan een bepaalde COST-actie, wordt de procedure voor toetreding van België tot de betreffende COST-actie gestart. Deze procedure leidt tot de ondertekening van de "Memorandum of Understanding" door de permanente vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie.
  • Uit de onderzoekers die hun aanvraag voor deelname aan een bepaalde COST-actie hebben ingediend, worden door de Vlaamse Gemeenschap één of twee onderzoekers aangeduid om de taak van vertegenwoordiger in het Management-comité van de betreffende actie op zich te nemen.
  • Onderzoekers die een aanvraag voor deelname aan een COST-actie hebben ingediend, zullen actief zijn binnen de COST-actie door bv. deelname aan werkgroepen die worden opgericht binnen de COST-actie, deelname aan (of organisatie van) internationale COST-bijeenkomsten, ontmoetingen en werkbezoeken aan buitenlandse COST-partners, …

2. Een nieuwe COST-actie voorstellen

  • Elke individuele onderzoeker en onderzoeksgroep kan een nieuwe COST-actie voorstellen. Dit voorstel moet volgens een vastgelegd schema worden opgemaakt (het zogenaamde schema nr. 1). Een voorstel voor een nieuwe COST-actie moet bij het COST-secretariaat worden ingediend. Vervolgens zal het COST-secretariaat het actievoorstel verspreiden via de coördinatoren in de overige COST-landen.
  • Wanneer voldoende blijken van belangstelling worden ontvangen, wordt de voorbereiding van de nieuwe COST-actie verdergezet. Dit gebeurt binnen het relevante Technische Comité of binnen de Nieuwe Acties werkgroep. Wanneer het Comité van Hoge Ambtenaren haar goedkeuring heeft gehecht aan de actie en wanneer de deelnemende landen het Memorandum hebben ondertekend kan de actie van start gaan.

Meer informatie is beschikbaar bij cost@fwo.be, Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, Egmontstraat 5, 1000 Brussel Tel: +32 (0)2 550 15 70.

Vlaamse COST-website: www.fwo.be/nl/mandaten-financiering/europese-programmas/cost
Officiële COST-website: www.cost.eu