Doctoraatsmandaten

Via het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) kent de Universiteit Gent jaarlijks een 50-tal nieuwe doctoraatsmandaten toe aan predoctorale onderzoekers met het oog op het behalen van een doctoraat binnen een termijn van 48 maanden. Het maandelijks beursbedrag bedraagt gemiddeld € 2.225 en varieert naargelang de familiale situatie van de onderzoeker. Ten behoeve van het onderzoek wordt aan de promotor een forfaitair bedrag van €310 per beursmaand aan werkingsmiddelen toegekend.

*English version*

Looptijd BOF-doctoraatsmandaat

 • Periode: 4 jaar (1+3)

Conform het reglement voor doctoraatbursalen start het doctoraatstraject per definitie met een beursovereenkomst van 1 jaar.  

Indien de doctoraatsbegeleidingscommissie of, bij het ontbreken daarvan, de promotor(en) voor het einde van het eerste jaar oordeelt (oordelen) dat zowel de inhoudelijke vorderingen in het kader van het doctoraatsonderzoek als het globale functioneren van de doctoraatsbursaal van aard zijn dat het doctoraatstraject met succes kan worden afgerond binnen een redelijke termijn, dan brengt de promotor schriftelijk een gunstig (positief) advies uit. Een gunstig advies leidt tot een verlenging van de doctoraatsbeurs met 3 jaar.

 • Startdatum: 1 oktober 2022 

Wie kan een aanvraag indienen voor een BOF-doctoraatsmandaat?

De UGent wenst de BOF middelen optimaal te kunnen aanwenden in de financiering van doctoraatsonderzoek, en stimuleert daarom alle BOF-aanvragers van een doctoraatsmandaat om parallel FWO financiering aan te vragen. Dit laat de UGent toe om zoveel mogelijk doctoraatsstudenten te ondersteunen in de aanloop naar een externe financieringsaanvraag.

Daarom is deze oproep vanaf 2022 enkel (*) toegankelijk voor kandidaten die in het jaar van de BOF-aanvraag en het daaropvolgend jaar een ontvankelijke FWO-aanvraag kunnen indienen.

 • Dit betekent dat kandidaten van een BOF-aanvraag zowel in het jaar van hun BOF-aanvraag als in een volgende indienronde bij het FWO een ontvankelijke aanvraag moeten kunnen indienen voor een FWO Aspirant Fundamenteel Onderzoek (FO) of een FWO Aspirant strategisch basisonderzoek (SB) mandaat.
 • Kandidaten zijn echter niet verplicht om reeds in het jaar van hun 1ste BOF- aanvraag parallel een FWO aanvraag in te dienen. Ze zijn dat wel in het jaar volgend op het behalen van hun BOF-mandaat (*). Tevens worden kandidaten aangemoedigd om 2 maal in te dienen bij het FWO (**) om zo hun kansen op het behalen van een mandaat maximaal te benutten.

(*)Voor de oproep 2022 werd de volgende overgangsmaatregel voorzien: Kandidaten die in 2022 reeds voor de 2e keer indienen bij het FWO kunnen wel nog een BOF aanvraag indienen in 2022.

(*)Tevens worden kandidaten voor een GUGC label vrijgesteld van de verplichting om in te dienen bij het FWO. Zij dienen wel te voldoen aan dezelfde voorwaarden als de andere aanvragers m.b.t. het behalen van het masterdiploma (maximum 3 jaar op 1 maart 2023) en m.b.t wetenschappelijke anciënniteit (maximum 18 maanden op 1 maart 2023).

Er gelden geen restricties op vlak van nationaliteit, leeftijd of onderzoeksdomein.

De oproep BOF-doctoraatsmandaten is zeer competitief. Om in aanmerking te komen dient de kandidaat bij voorkeur ten minste tot de top 15% beste studenten van de cohorte van afstuderen te behoren voor wat betreft alle behaalde diploma’s. Kandidaten met een lagere kandidaatsscore maken zeer weinig tot geen kans om een BOF-doctoraatsmandaat te behalen.

Een financieringsaanvraag voor doctoraatsmandaat moet steeds worden ingediend met de steun van een UGent promotor. Andere (UGent) onderzoekers kunnen optreden als copromotor, niet UGent onderzoekers als betrokken onderzoekers.

FWO Aspirant Fundamenteel Onderzoek (FO) of een FWO Aspirant strategisch basisonderzoek (SB) mandaat.

(**)Volgende regels zijn van toepassing bij het aanvragen van een FWO Aspirant (FO of SB)

 • Kandidaten kunnen tweemaal een aanvraag indienen bij het FWO.
 • Kandidaten voor een FWO-aanvraag dienen hun masterdiploma of gelijkwaardig diploma, ten vroegste drie jaar voor de uiterste indiendatum (1 maart) van de oproep behaald te hebben.
 • Kandidaten voor een FWO-aanvraag beschikken op de uiterste indiendatum (1 maart) over maximum 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit.

Voor meer details over de voorwaarden van een FWO Aspirant Fundamenteel Onderzoek (FO) of een FWO Aspirant strategisch basisonderzoek (SB) wordt verwezen naar de FWO-website: https://www.fwo.be/nl/onderzoeksfinanciering/predoctorale-mandaten/

BOF-doctoraatsmandaat met specifiek label

In het kader van 3 specifieke samenwerkingsverbanden worden jaarlijks een aantal bijkomende mandaten voorzien. Deze mandaten worden enkel toegekend in het kader van de vooropgestelde samenwerking. Voor meer informatie en bijkomende voorwaarden zie het oproepdocument  beschikbaar onderaan op deze pagina.

 • BOF doctoraatsmandaat met UNU-CRIS label
 • BOF-doctoraatmandaat met I-SITE ULNE label
 • BOF-doctoraatsmandaat met GUGC-Campus label

Verplichte FWO-(her)indiening

 • Kandidaten die in 2022 een BOF-doctoraatsmandaat behalen zijn verplicht(*) om in 2023 of 2024 een aanvraag in te dienen voor een FWO Aspirant Fundamenteel Onderzoek (FO) of een  FWO Aspirant strategisch basisonderzoek (SB).
 • Kandidaten die een aanvraag indienden bij het FWO en worden uitgenodigd voor de tweede evaluatieronde bij het FWO (interview), zijn verplicht aan het interview deel te nemen.
 • Bij toekenning van een FWO mandaat wordt de kandidaat verplicht het FWO mandaat op te nemen, zodat het vrijgekomen BOF-doctoraatsmandaat toegekend kan worden aan een kandidaat op de BOF reservelijst. 

(*) uitgezonderd kandidaten die vallen binnen de voorziene overgangsmaatregel of die een mandaat met GUGC label aanvragen (zie info hierboven of lees de voorwaarden in het oproepdocument)

Hoe aanvragen?

 • Aanvragen worden ingediend op de voorziene invulformulieren en per e-mail bezorgd aan 
 • Aan de promotor wordt gevraagd het document "advies promotor" en "advies m.b.t. ethische en bioveiligheidscontext van het voorgestelde onderzoek" in te sturen (BOFapplication@ugent.be).
 • Gelieve de oproepdocumenten (toelichting/call) beschikbaar onderaan deze pagina grondig na te lezen en te gebruiken als handleiding bij het opstellen van uw aanvraag.

Deadline

 • Deadline: 28 April 2022 (uiterlijk 23u59)

Indien het masterdiploma nog niet behaald werd op het moment van de deadline, uiterlijk tegen 11 juli 2022 de verworven resultaten (met toevoeging van een bewijsstuk) bezorgen aan

Bekendmaking resultaat

 • Resultaten online beschikbaar vanaf 2 september 2022
 • Alle niet-geselecteerde kandidaten zullen binnen de 6 weken automatisch via email feedback ontvangen met betrekking tot hun aanvraag.
 • Omwille van het hoge aantal aanvragen heeft de Onderzoeksraad beslist de selectieprocedure in twee stappen laten plaatsvinden. Aanvragen die de 2de ronde niet behalen worden verder niet inhoudelijk beoordeeld. Er is voor deze kandidaten dan ook geen inhoudelijke feedback mogelijk wat hun project betreft.

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoekscoördinatie - Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)

E

Oproep en aanvraagformulieren

U kan de integrale toelichting en het aanvraagformulier ook downloaden.

Eindverslag

Formulier verslaggeving: Uiterlijk drie maanden na beëindiging van het mandaat moet een wetenschappelijk verslag elektronisch in PDF-formaat worden bezorgd aan .