Integreren van ‘maatschappelijke outreach’ in de masterproef

Wat?

Binnen de masterproef is niet enkel het uitwerken van een onderzoeksvraag en het uitvoeren en rapporteren van het onderzoek belangrijk, maar tevens het toegankelijk maken van deze wetenschappelijke kennis voor het  bredere publiek. Dit bredere publiek kunnen leken zijn, maar tevens mensen uit het werkveld, de industrie, de gezondheidssector enz. Ook voor hen kan het maken van een maatschappelijke vertaalslag van het masterproefonderzoek absoluut een meerwaarde zijn.

Het toegankelijk maken van het onderzoek uit de masterproef geeft meer visibiliteit aan de bredere samenleving over het actuele onderzoek dat gebeurt in het vakdomein en binnen de opleiding.
Tevens stimuleert dit de betrokkenheid en toegankelijkheid van maatschappelijke stakeholders bij het onderwijs en kan daardoor de kloof met de opleiding en het onderzoeksveld gedicht worden.

De faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen heeft er dan ook voor gekozen om in het kader van het beleid ‘Maatschappelijke Outreach’ binnen de masterproeven die afgelegd worden in de faculteit, expliciet  in te zetten op het vertalen van de onderzoeksresultaten naar een breed publiek. Tevens beoogt de faculteit de studenten te laten reflecteren over de maatschappelijke relevantie en impact van hun onderzoek.

Hiermee voegt de faculteit een dimensie “maatschappelijke outreach” aan de masterproef toe.

Hoe?

Concreet wordt er van de studenten die hun masterproef opstarten vanaf academiejaar 2022-20223 het volgende verwacht :

  • In de masterproef wordt een korte populariserende samenvatting gemaakt van het onderzoek die maximaal 1 A4-pagina omvat.
  • Daarnaast wordt van de studenten tevens verwacht dat ze kort omschrijven wat de maatschappelijke meerwaarde en de maatschappelijke impact van hun masterproefonderzoek is (max ½ A4).

Beide componenten worden mee opgenomen in de masterproefhandleidingen van alle opleidingen, in de studiefiches van de masterproef van elke opleiding alook wordt dit mee opgenomen in de totale evaluatie van de masterproef. Elke opleiding werkt hiervoor zelf het meest aangewezen evaluatiesysteem uit.

Studenten kunnen er als alternatief of complementair echter ook voor kiezen om met behulp van andere tools de maatschappelijke vertaalslag van hun onderzoek te maken (vb. door het maken van een podcast, een filmpje, een workshop mee te begeleiden op de Dag van de Wetenschap, een Talentateltier voor kwetsbare jongeren te organiseren om hen te leren kennismaken met concreet onderzoek,… enz.). Dergelijke initiatieven worden vanuit de faculteit sterk aangemoedigd.

Professionaliseren van masterproefpromotoren en studenten

Voor het integreren van deze dimensie ‘maatschappelijke outreach’ in de masterproeven wordt de nodige profesionalisering voor masterproefpromotoren en studenten voorzien waarbij concrete handvaten aan promotoren en studenten geboden worden om dit in praktijk te brengen.
Hierna worden de initiatieven die hiertoe in academiejaar 2022-2023 genomen worden, opgelijst.

Professionalisering voor studenten 

Om de studenten te bekwamen in wetenschapscommunicatie voor het brede publiek, zullen de collega’s van het Kenniscentrum van de faculteit 4 BLITS-informatiesessies voorzien rond populariserend schrijven.

  • dinsdag 25 oktober 2022 12u– 13u (Nederlandstalige sessie)
  • maandag 14 november 2022 12u– 13u (Engelstalige sessie)
  • donderdag 2 maart 2023 12u-13u (Nederlandstalige sessie)
  • donderdag 9 maart 2023  12u-13u (Engelstalige sessie)

De exacte locatie alsook de inhoud van de sessie kunnen geraadpleegd worden op de website van het KCGG (https://www.kcgg.ugent.be/studenten/blits/)  en deze informatie wordt via de opleidingen ook aan de studenten gecommuniceerd.

Professionalisering voor promotoren

Uiteraard is het ook belangrijk dat de promotoren handvaten in handen krijgen rond wetenschapscommunicatie en maatschappelijke outreach opdat ze de studenten hierin kunnen begeleiden.
Daarom organiseert de faculteit op donderdag 17 november tussen 12u en 13u30 een plenaire sessie rond maatschappelijke outreach en valorisatie (deze gaat door in de faculteitsraadzaal op 3K3, UZGent).  

Hierbij een korte situering van de inhoud van deze sessie :

  • De deelnemers leren in de sessie hoe ze hun boodschap kernachtig kunnen overbrengen, want hoe doe je dat: een complex onderzoek brengen naar een ruim publiek? 
  • Daarnaast krijgen ze een overzicht van wat er allemaal kan qua outreach en krijgen ze een proevertje van de verschillende opties die er zijn om aan maatschappelijke outreach te doen. 
  • Ook het verschil tussen onderzoekscommunicatie, wetenschapscommunicatie en wetenschapsentertainment wordt bekeken en welke vorm van outreach welke vorm van communicatie vraagt.

Op het einde van deze plenaire sessie hebben deelnemers een goed idee van de boodschap die ze willen brengen en hebben ze een duidelijk zicht via welke 'podia' ze die kunnen brengen. 

Inschrijven kan via deze link: https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/maatschappelijkeoutreachenvalorisatie

In opvolging van de plenaire sessie zal aan de onderzoekers in de faculteit workshops aangeboden worden om te leren werken met een aantal socialmediatools (zoals Instagram, Twitter, Linkedin enz.) waarmee ze hun onderzoek bij het brede publiek kenbaar kunnen maken. De data daarvoor worden later nog gecommuniceerd (deze zullen doorgaan tussen 17/11 /22 en de kerstvakantie).

Good practices

Een aantal opleidingen hebben reeds ervaring met het integreren van maatschappelijke outreach in de masterproeven. De komende maanden zullen enkele good practices gedeeld worden uit deze opleidingen ter inspiratie voor andere promotoren en studenten.

Meer informatie?

Contacteer Anne Magherman, beleidsmedewerker Maatschappelijke Outreach

Anne.magherman@ugent.be

Integratie Maatschappelijke Outreach in het masterproeftraject