Hernieuwing van de aanstelling van een gastprofessor

De hernieuwing van een mandaat van gastprofessor is slechts mogelijk na een gunstige evaluatie van de invulling van de opdracht in het lopende mandaat. De maximale termijn voor hernieuwing van een aanstelling bedraagt 3 jaar.
Indien de opdracht het doceren van lessen omvat, moeten er duidelijke aanwijzingen bestaan dat de voorgestelde kandidaat beschikt over goede didactische kwaliteiten.

Procedure voor de hernieuwing van de aanstelling van een gastprofessor

  1. De decaan nodigt de vakgroepvoorzitter uit om hem het voorstel van de vakgroepraad voor de hernieuwing van het mandaat van gastprofessor te bezorgen.
  2. De vakgroepvoorzitter bezorgt aan de decaan het vakgroepraadverslag met:
  • een gemotiveerd voorstel waarin aangegeven wordt welke ruime wetenschappelijke, didactische of strategische meerwaarde de heraanstelling betekent voor de FEA;
  • een evaluatie van de prestaties van de gastprofessor tijdens de vorige aanstelling;
  • het voorstel voor behoud of wijziging van de opdracht (onderwijs en/of onderzoek), van het vakgebied, van het aanstellingspercentage ...
  • De decaan zal aan de betrokkene vragen om een activiteitenverslag in te dienen.
  • Op basis van het ingediende activiteitenverslag voert de Facultaire Evaluatiecommissie ZAP een evaluatie uit.
  • Op basis van het verslag van de vakgroepraad, de resultaten van de evaluatie en de resultaten van de onderwijsevaluaties door studenten formuleert de ZAP-loopbaan/bevorderingscommissie een advies t.a.v. de Faculteitsraad.
  • De Faculteitsraad beslist over de hernieuwing van het mandaat.