Aanstelling van een assistent

Assistenten worden aangesteld voor een termijn van twee jaar, die tweemaal kan worden hernieuwd. Ze dienen minstens 50% van de tijd te besteden aan onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift.

Procedure voor de aanstelling van een assistent

 • Voor openverklaringen bezorgt de vakgroepvoorzitter de volgende documenten aan de decaan:
   1. het Nederlands en Engelstalig vacaturebericht (de personeelsdienst stelt hiervoor sjablonen ter beschikking);
   2. de notulen van de vergadering van de vakgroepraad waarin de vacatureberichten werd goedgekeurd.
 • De AAP-commissie onderzoekt de aanvraag tot openverklaring en geeft advies t.a.v. het bestuur. De AAP-commissie rapporteert over haar advies op de eerstvolgende vergadering van de Faculteitsraad. Het decanaat zorgt voor het opladen van de vacatureberichten in e-recruitment.
 • Het bestuur zorgt voor de publicatie van de vacatureberichten.
 • Na afloop van de sollicitatieperiode wordt de vakgroepvoorzitter (en ev. zijn team) verwittigd van zodra de sollicitaties voor raadpleging beschikbaar zijn in e-recruitment.
 • De vakgroep(raad) onderzoekt de kandidaturen en rangschikt de kandidaten.
 • Voor de aanstelling van de gekozen kandidaat bezorgt de vakgroepvoorzitter de notulen van de vakgroepraadvergadering met de bespreking/motivering van de selectie van de kandidaten aan de decaan.
 • De AAP-commissie beslist over de aanstelling op basis van het voorstel van de vakgroepraad. De AAP-commissie rapporteert over haar beslissing op de eerstvolgende vergadering van de Faculteitsraad. Het decanaat verwerkt de beslissing in e-recruitment.
 • De aanstelling gaat ten vroegste in op de 1ste dag van de volgende maand.

Opmerking

Assistentenmandaten die aflopen en volgens het geldende AP/ATP-beleidsplan heringevuld mogen worden, kunnen vervroegd openverklaard worden. Concreet: het nieuwe mandaat mag enkele maanden voor het einde van het lopende mandaat ingevuld worden, mits melding hiervan aan de secretaris van de AP/ATP-beleidscommissie