Interdisciplinair doctoraat

Wat is een interdisciplinair doctoraat?

Een interdisciplinair doctoraat (= gecombineerde doctorstitel) is een doctoraat dat binnen de Universiteit Gent in twee (of meer) verschillende disciplines wordt verleend. De kandidaat moet ten minste één promotor hebben uit elke betrokken discipline. Wanneer meerdere faculteiten betrokken zijn, dienen de regelgeving en procedures van de hoofdfaculteit als basis voor de onderhandeling van het samenwerkingsakkoord hieromtrent tussen de faculteiten.

Interdisciplinaire doctoraten combineren twee of meer bestaande doctoraten aan de Universiteit Gent, en kunnen zowel faculteiten als disciplines overschrijden. Indien meerdere faculteiten betrokken zijn, krijgt één van hen de rol van hoofdfaculteit en is verantwoordelijk voor het beheer van het interdisciplinair doctoraat in coördinatie met de partnerfaculteit(en).

Bij een geslaagde verdediging krijgt de kandidaat één diploma uitgereikt met vermelding van:

 • De gecombineerde doctorstitel
 • Het interdisciplinaire karakter van het doctoraat
 • De betrokken faculteit of faculteiten
 • De interdisciplinaire examencommissie

Er wordt ook een diplomasupplement uitgereikt, waarin de betrokken studiegebieden en het interdisciplinaire karakter van de beoordeling worden vermeld.

Wie kan een interdisciplinair doctoraat doen?

Doctoraatskandidaten ingeschreven aan de Universiteit Gent kunnen de procedure voor een interdisciplinair doctoraat opstarten, op voorwaarde dat ze de interdisciplinaire aard van hun project voldoende kunnen motiveren in een onderzoeksvoorstel (zie voorwaarden).

Waarom een interdisciplinair doctoraat?

Een interdisciplinair doctoraat is een keuze die het overwegen waard is wanneer een project verschillende disciplines overspant of gebruik maakt van kennis en methodologieën uit duidelijk onderscheiden academische domeinen.

Als kandidaat realiseer je je misschien dat je project in meerdere richtingen gegroeid is en dat je bijkomende supervisie of academische middelen van buiten je oorspronkelijke discipline nodig hebt. Misschien merk je dat jouw bevindingen in feite bijdragen tot andere wetenschappelijke gebieden, waardoor je misschien twijfelt over de plaats van jouw project. Of misschien wil je een diploma behalen dat het vakoverschrijdende initiatief, de bekwaamheid en de samenwerking van je project bekrachtigt. In elk geval zorgt het formaliseren van de interdisciplinaire identiteit van je project ervoor dat je expertise door meer dan één discipline zal worden erkend.

Interdisciplinaire doctoraten kunnen ook waardevolle ervaring bieden voor promotoren, nieuwe manieren introduceren om onderzoek te doen en hun professionele netwerk binnen de Universiteit Gent uitbreiden. De universiteit zelf heeft baat bij de ondersteuning van interdisciplinaire doctoraten omdat ze de samenwerking tussen personeelsleden van verschillende departementen en faculteiten stimuleren en innovatieve onderzoeksoutput genereren.

Wanneer een interdisciplinair doctoraat doen?

Een interdisciplinair doctoraat kan:

 • Vanaf het begin van het doctoraatstraject tot stand komen
 • Interdisciplinair worden in de loop van het doctoraatstraject
 • Ten laatste worden opgestart drie jaar na de eerste inschrijving voor het doctoraat aan de Universiteit Gent (zoals bepaald in de Onderwijs- en Examenreglement Doctoreren, Art. 32, §4)

Voorwaarden en criteria

Om in aanmerking te komen voor een interdisciplinair doctoraat dient rekening gehouden te worden met een aantal administratieve voorwaarden en inhoudelijke criteria.

 1. De doctoraatskandidaat is degene die de aanvraag voor een interdisciplinair doctoraat initieert.
 2. Enkel combinaties van twee of meer bestaande doctoraatsdiploma's aan de Universiteit Gent zijn toegelaten. Zowel combinaties binnen één faculteit als combinaties tussen twee of meer faculteiten komen in aanmerking.
 3. Ten minste één promotor per betrokken discipline dient de aanvraag expliciet te ondersteunen en goed te keuren.
 4. Elke aanvraag omvat een specificatie van de betrokken disciplines, en een schriftelijke motivatie waarin het interdisciplinaire karakter van het project wordt toegelicht. Om te bepalen of het project in aanmerking komt voor een interdisciplinair doctoraat, worden de volgende minimumcriteria door de faculteit/faculteiten beoordeeld:

  • De disciplines verschillen voldoende.
  • De expertise, kennis en methodologieën van elk van de betrokken disciplines zijn in gelijke mate noodzakelijk voor de succesvolle uitvoering van het project. De uitvoering van het onderzoeksvoorstel is enkel mogelijk via een geïntegreerde, geconcentreerde aanpak. Het onderzoek kan niet worden opgesplitst in meerdere monodisciplinaire onderzoeken die onder begeleiding van afzonderlijke begeleiders zouden kunnen worden uitgevoerd. Geen van de betrokken disciplines mag een hulpwetenschap zijn van een van de andere betrokken disciplines.
  • Het uitgevoerde onderzoek moet leiden tot nieuwe wetenschappelijke bevindingen in elk van de betrokken disciplines of bijdragen tot kennisontwikkeling in een nieuwe (ontluikende) discipline.
   Zie ook het Onderwijs- en Examenreglement Doctoreren, Art. 31, §2.

 5. Indien de kandidaat doctoraten wil combineren die door verschillende faculteiten worden aangeboden, wordt een hoofdfaculteit aangewezen die verantwoordelijk is voor de toelatingsprocedure en de verdere administratieve afwikkeling van het doctoraat, in overleg met de partnerfaculteit(en).

  • De promotor die tot de hoofdfaculteit behoort, wordt aangewezen als administratief verantwoordelijke promotor.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdfaculteit om de andere faculteit of faculteiten in te lichten indien er zich wijzigingen voordoen in de modaliteiten van de inschrijving voor de gecombineerde doctorstitel.
  • De kandidaat moet tot het doctoraat worden toegelaten door elk van de betrokken faculteiten, op basis van de daar geldende toelatingsprocedure.

 6. Elke discipline is vertegenwoordigd in de examencommissie.
 7. Tijdens het doctoraatsexamen beoordeelt de examencommissie het interdisciplinaire karakter van het proefschrift aan de hand van de drie criteria voor interdisciplinair onderzoek zoals hierboven vermeld.

Voor alle instellingsreglementen betreffende interdisciplinaire doctoraten wordt verwezen naar het Onderwijs- en Examenreglement Doctoreren, Deel V.

Procedure

Onderstaande stappen zijn van toepassing op doctoraatskandidaten. Informatie voor ATP-faculteitsmedewerkers is beschikbaar in dit stappenplan.

 1. Stuur een e-mail naar jointphd@ugent.be waarin je aangeeft dat je een interdisciplinair doctoraat wenst te doen.
 2. Een coördinator zal je verdere instructies en een aanvraagformulier toesturen.
 3. Vul het formulier samen met je promotoren in en stuur het terug naar jointphd@ugent.be.
 4. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd en ondertekend door alle betrokken partijen (kandidaat, promotoren en decaan/decanen), ontvang je een e-mail waarin de omzetting van een gewoon doctoraat naar een interdisciplinair doctoraat wordt toegelicht.

Financiering voor PhD's

Bezoek deze webpagina voor een overzicht van de verschillende financieringsmogelijkheden voor onderzoek aan de Universiteit Gent.

Contact

jointphd@ugent.be

Gerelateerde inhoud