De transformatieve capaciteit van bloeddonatie door etnische minderheden in de herdefiniëring van burgerschap en solidariteit in etnisch diverse samenlevingen

Omschrijving: In Europa wordt bloed voor transfusie ingezameld bij vrijwillige, onbezoldigde donoren. In het publieke discours wordt bloeddonatie voorgesteld als een daad van burgerschap en solidariteit bij uitstek. Hoewel de bloedvoorziening voldoende is, geeft slechts een klein percentage van de bevolking bloed, en zijn in het bijzonder etnisch-culturele minderheden ondervertegenwoordigd. Voorgaand onderzoek identificeerde een aantal culturele en structurele barrières die minderheden ervaren. Dit project argumenteert dat er teveel klemtoon ligt op donor-gecentreerde benaderingen, waardoor de basisarchitectuur van het bloedcollectiesysteem, als een Westers baken van burgerschap en solidariteit, onvoldoende in vraag wordt gesteld. Hiertoe wordt een vergelijkende studie tussen België en het Verenigd Koninkrijk (2 verschillende bloedcollectiesystemen), opgezet. Hierbij wordt nagegaan hoe etnische minderheden de organisatie van bloedcollectie uitdagen.
Promotor(en): Lesley Hustinx , Pierre Monforte
Onderzoek(st)er(s): Toyah Van der Poten
Faculteit(en): Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Periode: 2022 - 2026