Masterproef

Profielen

Let op: de masterproeven voor bio-ingenieur en industrieel ingenieur hebben een andere insteek. Houd hier rekening mee bij het openstellen van onderwerpen.

English version

 

Industrieel ingenieur

Bio-ingenieur

Studiepunten

20

30

Tijdsbesteding

++

+++

Onderzoeksvraag

 • opgedeeld in subvragen
 • concreet / afgelijnd
 • opgedeeld in objectieven
 • diepgaand / breed

Literatuurstudie

 • beschrijvend / opsommend
 • ruimer luik marktstudies, websites, grijze literatuur als bron, naast peer-reviewd literatuur
 • vergelijkend / samenvattend / hoofdzakelijk uitdiepend
 • peer-reviewd literatuur als bron

Praktisch werk

 • goed omschreven taken
 • methodevalidatie / -implementatie / -optimalisatie
 • vertaalbaar naar applicatie
 • tijd tot implementatie kort
 • breed
 • methoden- of conceptontwikkeling
 • explorerend / verklarend onderzoek
 • tijd tot implementatie lang
 • meer basis fundamenteel onderzoek

Discussie

 • kritische bespreking van de resultaten in functie van de concrete onderzoeksvragen
 • diepgaand / conceptueel
 • kritische bespreking van de resultaten in functie van de literatuur en ruimer onderzoekskader

Conclusie

 • wat is de ‘take home message’?
 • vulgariserend antwoord op de onderzoeksvraag
 • wat zijn de antwoorden op de onderzoeksvragen?
 • waar ligt het vernieuwend wetenschappelijk karakter?

Ideeën voor verder onderzoek

praktisch en concreet naar volgende te nemen stappen

reflecterend en breed over verder uit te voeren onderzoek

Zelfstandigheid bij praktisch werk

+++

++

Zelfstandigheid doorheen traject

++

+++

 

Info voor studenten

Beoordeling

Beoordelingsformulieren

Nederlandstalige masteropleidingen:

Engelstalige masteropleidingen:

Leidraad voor beoordeling

Hulp nodig?

Beoordeling indienen

De promotor(en) en commissarissen dienen de beoordelingsformulieren in uiterlijk twee werkdagen vóór de masterverdediging via evaluation.fbw@ugent.be .

Confidentiële masterproeven

De juryleden van confidentiële masterproeven moeten een eenzijdige verklaring van vertrouwelijkheid ondertekenen en bezorgen aan de promotor van de confidentiële masterproef op de dag van de verdediging.

Rollen en verantwoordelijkheden

Aanduiding promotor(en)

De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van het opleidingsonderdeel masterproef berust bij maximum 2 promotoren.

De hoofdpromotor

 • is lid van het ZAP-kader (inclusief gastprofessoren), doctor-assistent van de UGent of academicus (met tijdelijke of vaste aanstelling) met de graad van doctor, én
 • is verbonden aan de FBW of lesgever van een algemeen vak binnen de betrokken masteropleiding, én
 • treedt op en wordt geregistreerd als administratief verantwoordelijk promotor, én
 • heeft goede kennis van de opleiding van de masterproefstudent en de verwachtingen gesteld aan een masterproef (inclusief de gerelateerde studiepunten en dus studietijd) in de desbetreffende opleiding.

De co-promotor

 • is een academicus met de graad van doctor en - omwille van het multidisciplinair karakter van de masterproef – bij voorkeur verbonden aan een andere onderzoeksdiscipline (binnen of buiten dezelfde vakgroep, faculteit of universiteit)
 • heeft een inhoudelijke affiniteit met het thema van de masterproef

Personen zonder doctoraat, maar met een uitgebreide ervaring in het domein van de masterproef, kunnen mits grondige motivatie ook als bijkomende promotor worden toegelaten aan de FBW.

Aanduiding tutor(en)

Aan de FBW wordt bij elk masterproefonderwerp ook één tot maximum twee tutoren aangeduid. Zij staan in voor de dagelijkse begeleiding van de student. 

 • Een tutor moet beschikken over een masterdiploma en heeft minimaal 1 jaar onderzoekservaring.
 • Ook de promotor kan als tutor fungeren.
 • Er wordt gestreefd naar een maximum van 2 fulltime thesisstudenten per tutor.
 • Bij 2 tutoren wordt duidelijk aan de student vermeld wie van beide tutoren het eerste aanspreekpunt is.
 • Een tutor kan geen commissaris zijn, maar is wel betrokken bij het scoren van de masterproef via de promotor(en) (zie rubriek "Eindscoreberekening" in de studiefiche van de masterproef).

Aanduiding 2 commissarissen

Het is de taak van de promotor(en) om, na consultatie, 2 commissarissen voor te stellen.

 • Commissarissen moeten:
  • houder zijn van een masterdiploma en over minimaal 4 jaar relevante onderzoekservaring beschikken.
  • onafhankelijk (geen familiale relaties, geen direct leidinggevende, geen onderzoeksrelatie) zijn van de totstandkoming van de masterproef (de opleidingscommissie controleert dit en adviseert de faculteitsraad).
  • aanwezig zijn op de verdediging: on campus in het geval van UGent-commissarissen; on campus of online in het geval van niet-UGent commissarissen.
 • Er moet minimaal één commissaris lid zijn van de FBW.

Aanduiding vaste voorzitter en secretaris

Aan de FBW wordt per masteropleiding een vaste voorzitter en secretaris aangeduid op advies van de opleidingscommissie en goedkeuring van de faculteitsraad.

De voorzitter:

 • is een FBW ZAP-lid
 • heeft een sturende rol in de beoordeling (bij afwijkende punten tussen juryleden, bij discussie omtrent de antwoorden bij de verdediging,…)
 • heeft voeling met het thema van de opleiding, maar is onafhankelijk van de student

De secretaris is ZAP, DA, AAP of onderwijsbegeleider van de FBW met minimaal 4 jaar ervaring in het begeleiden en ondersteunen van thesisstudenten.